Girl in a jacket
    .

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา อำเภอกะทู้ ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 

 

 

ประวัติห้องสมุด

   
 
 ในมิ่งมงคลสมัยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงเจริญพระชน  มายุ  ๓๖  พรรษา   เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๓๔  กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระราชานุญาติให้ดำเนินโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ   และสนองแนวทางพระราชดำริ ในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับประชาชน   และเป็นช่วงเวลาที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นทศวรรษแห่งการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ

           ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต  จึงร่วมแรงร่วมใจ   จัดตั้งห้องสมุดปRounded Rectangle: ข้อมูลตำบลป่าตอง
ระชาชน  เฉลิมราชกุมารี  ขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตอง   อำเภอกะทู้   จังหวัดภูเก็ต  

          สถานที่ตั้ง   ตั้งอยู่ที่หมู่Rounded Rectangle: ข้อมูลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้
ที่  ๑  ตำบลป่าตอง   อำเภอกะทู้   จังหวัดภูเก็ต   อยู่ห่างจากชายหาดประมาณ  ๑๐๐  เมตร  เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์   มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๒๒  ไร่   ๒  งาน  ๕๐  ตารางวา   และใช้ประโยชน์ไปบางส่วนแล้ว   บริเวณที่ขอแบ่งจัดสรรห้องสมุดฯ นี้   แต่เดิมกำหนดเนื้อที่กว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๖๐  เมตร  หรือ  ๑.๕  ไร่   แต่เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน   “เฉลิมราชกุมารี  จังหวัดภูเก็ต   ได้ประชุมปรึกษาหารือกันเมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๓๔  มีมติให้ขยายเนื้อที่สำหรับจัดสร้างห้องสมุดฯ แห่งนี้ให้มีเนื้อที่มากกว่าเดิม   เพื่อสะดวกในการปรับปรุงตกแต่งบริเวณให้เหมาะสมสำหรับอนาคตต่อไปด้วย      จังหวัดจึงให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง     ดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ใหม่      และในเวลา ๑๔.๐๐ น.  ของวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๓๔  คณะที่ไปดำเนินการประกอบด้วย   พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์  เจ้าคณะตำบลป่าตอง, นายบันลือ   ตันติวิท   ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวหาดป่าตอง, นายเรืองชัย  จงสงวน   นายอำเภอกะทู้, นายวิชาญ   สวัสดิรักษ์   กำนันตำบลป่าตอง, นายระพิน  ยอดต่อ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔  ตำบลป่าตอง, เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินของอำเภอกะทู้ ได้ทำหน้าที่รังวัดตรวจสอบพื้นที่ และขอความเห็นชอบจากองค์กรท้องถิ่น   และตัวแทนประชาชนในพื้นที่แล้วทุกคนเห็นชอบให้ขอใช้และถอนสภาพที่ดินแปลงนี้   ปรากฏว่าได้ขยายที่ดินที่จะสร้างห้องสมุดฯ เพิ่มเป็นเนื้อที่  ๒  ไร่  ๑๓  ตารางวา   และการออกแบบผังบริเวณสำหรับสิ่งปลูกสร้างจังหวัดได้รับความอนุเคราะห์จากที่ทำการโยธาธิการจังหวัด   ได้ช่วยออกแบบผังบริเวณให้ในครั้งนี้   และในวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๓๔  คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต คณะเจ้าหน้าสุขาภิบาลป่าตอง เจ้าหน้าที่จากอำเภอกะทู้ ประชาชนตำบลป่าตอง และเครื่องจักรกล รถบรรทุก ๑๐ ล้อ พร้อมพนักงานซึ่งคุณบันลือ  ตันติวิท  ให้การสนับสนุนได้ร่วมกันดำเนินการรื้อถอน  และปรับปรุงพื้นที่ในส่วนที่จัดสร้างห้องสมุดฯ  เสร็จเรียบร้อย

          การรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้ว่าราชการจังหวัด เข้ารับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์   เมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๓๔  ณ  ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

          การจัดหางบสนับสนุนการจัดสร้าง  

การสร้างห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี  ครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเป็นเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และทางจังหวัดได้รับเงินบริจาคในส่วนการก่อสร้างอาคารในช่วงเวลานั้นเป็นเงิน  ๑,๕๓๐,๐๐๐  บาท   ในส่วนที่เหลือได้ไปรวมเป็นงบการตกแต่งภายในอาคาร  ตกแต่งบริเวณโดยรอบและจัดพิธีเปิดห้องสมุดฯ รวมเป็นเงิน ๔,๖๐๒,๗๔๑ บาท (สี่ล้านหกแสนสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

        ในปี  พ.ศ. ๒๕๓๗  ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี  อำเภอกะทู้ ได้เปิดบริการเฉพาะหนังสือทั่วไป ตั้งแต่วันที่๑๑  มกราคม  ๒๕๓๗

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต   เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน  ๑  ปีชวด         จุลศักราช  ๑๓๕๘  ตรงกับวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๓๙

946904_339239209536780_13590413_n.jpg
 

 

 

 

 

 
 
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.213.60.33
คุณเข้าชมลำดับที่ 102,765
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
80 หมู่ 4 ชุมชนศาลเจ้ากะทู้ ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
Tel : 076-322204  Fax : 076-322205
Email : kathu_library@hotmail.com