เกี่ยวกับโปรแกรม

About Program..

โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ
e-Budget60@Surat V6.1002

     โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณออนไลน์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ สถานศึกษา และสำนักงาน กศน.จังหวัด ทั้ง ฝ่ายแผน พัสดุ และการเงิน โดยมี module ต่าง ๆ ซึ่งได้เพิ่มเติมและอำนวยความสะดวกในส่วนของ

 • การเบิกจ่ายทั่วไป
 • การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
 • การยืมเงินโครงการ
 • การยืมเงินไปราชการ
 • การล้างเงินยืม
 • การบันทึกเลขที่เงินยืมของการเงิน
 • ระบุวันที่เบิกจ่ายและทำรายการ
 • ระบุ-รายงาน เจ้าหนี้ร้านค้า
 • ตรวจสอบการยืม-ล้างเงินยืม
 • ระบบติดตามการค้างเงินยืม
 • ป้องกันการยืมเงินซ้ำซ้อน
 • พิมพ์หนังสือราชการและแบบยืมเงิน 8500
 • สมุดคุมเงินยืม
 • การตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายของครู กศน.ตำบล
 • การแจ้งการลงรับเอกสารผ่านระบบ Line แยกเป็นรายอำเภอ
 • การแจ้งผลการเบิกจ่ายผ่านระบบ Line แยกเป็นรายอำเภอ
 • การตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ร้านค้า
 • อืน ๆ
ซึ่งจะช่วยเจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัด และสถานศึกษา ในการตรวจสอบข้อมูล เอกสารได้ง่าย ว่าอยู่ฝ่ายใด และดำเนินการถึงขั้นตอนไหน.

รายละเอียดโปรแกรม

 
โปรแกรมพัฒนาต่อยอดจาก eBudget ของท่าน อ.อดิศักดิ์ คัมภีระ (ปี 2554) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมต้นแบบ

ผู้พัฒนาต่อยอด : อนัตชัย  เกตุแก้ว 

e-Mail : rhce2005@hotmail.com
Line ID : rnutsurat

update :23/ตุลาคม/2563