เรื่อง  การนำส่งข้อมูลผู้จบหลักสูตรและการรายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนที่ 1/2564
วัน เวลา ส่ง  2021-10-0914:38:30
จาก  กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ  0210.56/900

 เอกสารตามที่แนบ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1