เรื่อง  แจ้วปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน กศน. (DMIS)
วัน เวลา ส่ง  2021-11-1909:52:26
จาก  กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ  0210.56/1012

 เอกสารตามที่แนบ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1