เรื่อง  การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
วัน เวลา ส่ง  2021-11-1913:42:21
จาก  กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ  0210.56/1014

 เอกสารตามที่แนบ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1