เรื่อง  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วัน เวลา ส่ง  2022-11-1610:37:40
จาก  กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ  0210.56/882

 เอกสารตามที่แนบ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1