เรื่อง  แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินที่เพื่อให้มีวิทยะฐานะ
วัน เวลา ส่ง  2022-11-1613:21:26
จาก  กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ  0210.56/889

 เอกสารตามที่แนบ  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2