เรื่อง  จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือข้อมูลสำคัญของจังหวัดภูเก็ต
วัน เวลา ส่ง  2023-11-2216:03:17
จาก  กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ  07071/678

 เอกสารตามที่แนบ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1