เรื่อง  แจ้งกำหนดการและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบลตามหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด ศกร.ตำบล 5 ดีพรีเมียม
วัน เวลา ส่ง  2024-04-0216:49:19
จาก  กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ  07071/582

 เอกสารตามที่แนบ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1