:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งคืนเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566
วันเดือนปี 24 ส.ค. 2566 เมื่อเวลา 11:23:47
จาก กศน.อำเภอกะทู้
ที่ ศธ 07071.02/214

                         ตามหนังสือที่อ้างอึง สำนักงาน สกร.จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งให้ สกร.อำเภอทุกแห่งดำเนินการสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


                          ในการนี้ สกร.อำเภอกะทู้ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งตารางสรุปส่งคืนงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านทางไปรษนีย์อิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1