.

ศรชหาดแสนสุข กศน.ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ยินดีต้อนรับ // ขออภัยขณะนี้เว็บไซต์ยังไม่ได้เปิดให้บริการ

 
 
 
 
 
 
 
ศรช.หาดแสนสุข มีการบริการ บ้านหนังสืออัจฉริยะ อยู่ในระดับใด ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
  Home page    Contact us 
Contact us
 

 ตำบลรัษฎา

 เป็นหนึ่งใน ๘ ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมมีชื่อว่า ตำบลสั้นใน ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลสั้นในเป็นตำบลรัษฎา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ผู้ว่ามณฑลภูเก็ต ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒๒๒/๒๔๙๙ เป็นลำดับที่ ๔๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้มีการยกเลิกองค์การปกครองท้องถิ่นในระดับตำบลด้วยการยุบองค์การบริหารส่วนตำบล และตั้งคณะกรรมการสภาตำบลขึ้นแทน องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎาจึงถูกยกเลิกให้มีฐานะเป็นสภาตำบลเหมือนกันทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับการยกฐานเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ และเป็นหนึ่งในจำนวน ๑๙ แห่ง ทั่วประเทศที่ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นหนึ่งในการยกฐานในครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลรัษฎา เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต

 

 

 

 

 
 
 
January 2565
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 22 January 2565
 
 
ศรช หาดแสนสุข ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
อาคารอเนกประสงค์ ตำบลรัษฎา
Tel : 076 -211277 มือถือ 0869407372  Fax : 076-240440
Email : hadsansuk@hotmail.com