.

ศรชหาดแสนสุข กศน.ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ยินดีต้อนรับ // ขออภัยขณะนี้เว็บไซต์ยังไม่ได้เปิดให้บริการ

 
 
 
 
 
 
 
ศรช.หาดแสนสุข มีการบริการ บ้านหนังสืออัจฉริยะ อยู่ในระดับใด ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
  หน้าหลัก    ���������.��������������������������� 
���������.���������������������������
 

 ตำบลรัษฎา

 เป็นหนึ่งใน ๘ ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมมีชื่อว่า ตำบลสั้นใน ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลสั้นในเป็นตำบลรัษฎา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ผู้ว่ามณฑลภูเก็ต ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒๒๒/๒๔๙๙ เป็นลำดับที่ ๔๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้มีการยกเลิกองค์การปกครองท้องถิ่นในระดับตำบลด้วยการยุบองค์การบริหารส่วนตำบล และตั้งคณะกรรมการสภาตำบลขึ้นแทน องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎาจึงถูกยกเลิกให้มีฐานะเป็นสภาตำบลเหมือนกันทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับการยกฐานเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ และเป็นหนึ่งในจำนวน ๑๙ แห่ง ทั่วประเทศที่ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นหนึ่งในการยกฐานในครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลรัษฎา เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล

 

 

 

 

 
 
 
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
 
 
ศรช หาดแสนสุข ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
อาคารอเนกประสงค์ ตำบลรัษฎา
Tel : 076 -211277 มือถือ 0869407372  Fax : 076-240440
Email : hadsansuk@hotmail.com