หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

 ตำบลรัษฎา

 เป็นหนึ่งใน ๘ ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมมีชื่อว่า ตำบลสั้นใน ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลสั้นในเป็นตำบลรัษฎา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ผู้ว่ามณฑลภูเก็ต ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒๒๒/๒๔๙๙ เป็นลำดับที่ ๔๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้มีการยกเลิกองค์การปกครองท้องถิ่นในระดับตำบลด้วยการยุบองค์การบริหารส่วนตำบล และตั้งคณะกรรมการสภาตำบลขึ้นแทน องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎาจึงถูกยกเลิกให้มีฐานะเป็นสภาตำบลเหมือนกันทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับการยกฐานเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ และเป็นหนึ่งในจำนวน ๑๙ แห่ง ทั่วประเทศที่ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นหนึ่งในการยกฐานในครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลรัษฎา เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต