กศน.จังหวัดภูเก็ต
 
 
  
 
 วิสัยทัศน์

สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตร่วมจัดการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

เอกลักษณ์

จัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อประชาชน

อัตลักษณ์

สามัคคี มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีมเข้าชม : 945