[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร / คู่มือ / ความรู้ต่างๆ ได้ที่นี้ >>> 


#คู่มือลูกเสือ - การอยู่ค่ายพักแรมและการจัดกิจกรรม>>>              http://www.kruwandee.com/news-id29941.html

#คู่มือการขออนุญาตใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา>>>             คลิ๊กที่นี้

#คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙>>>              ดาวน์โหลดได้ที่นี้

#เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.>>>    ดาวน์โหลดที่นี้ 

#ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล>>>             ดาวน์โหลดที่นี้ 

#การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าOT)>>>                             ดาวน์โหลดที่นี้ 

#ระเบียบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าOT)>>>                    ดาวน์โหลดที่นี้ 

#สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและบุตร>>>                         ดาวน์โหลดที่นี้ 

#บำเน็จบำนาญ>>>                                                              ดาวน์โหลดที่นี้ 

#ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ>>>                                    ดาวน์โหลดที่นี้ 

#มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย>>>                                 ดาวน์โหลดที่นี้ 

#รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน>>>                            ดาวน์โหลดที่นี้ 


 
 สุพัตรา ละงุ : ผู้ดูแลระบบ


เข้าชม : 2655