หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุรนันท์ สุขใส ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสถานการณ์โควิด - ๑๙ ( EOC) ระดับอำเภอ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต แทน ผอ.กศน.อำเภอกะทู้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะทู้ ชั้น ๒ 
     
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจสอบ GPA/PR ของนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ณ กศน.อำเภอกะทู้ 
     
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ มอบหมายให้ นางสาวสุพิชญา สระแก้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย เดินทางไปราชการตรวจกระดาษคำตอบ ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 
     
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ บุคลากรกศน.อำเภอกะทู้เข้าร่วมรับฟังนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จาก ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการกศน. โดยผ่านทาง Facebook live 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ สอบปลายภาค ๑/๒๕๖๔ ณ สนามสอบโรงเรียน กะทู้วิทยา สนามสอบโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ และสนามสอบโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงค์ โดยดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งคัด
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอกะทู้ จัดเตรียมเอกสารและสถานที่สอบในการสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ ประชุมบุคลากรเพื่อติดตามการสอบปลายภาคเรียนที่๑/๒๕๖๔ ณ กศน.อำเภอกะทู้
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ มอบหมายให้ นางสาาวสุภัคดิ์ เชื้อสง่า ครูกศน.ตำบลกมลา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมส่งเสริมชีวิตวิถีใหม่ห่างไกลโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอกะทู้

ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์