.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
คุณคิดอย่างไรกับการจัดการศึกษาม. 6 8 เดือน ?
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด
 
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 6 ธันวาคม 2564
  หน้าหลัก    ��������������� ���������.������������������������������ 
��������������� ���������.������������������������������
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

(กศน.อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต)

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

     ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้
       ที่อยู่ : อาคารศาลาประชาคมอำเภอกะทู้ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอ : กะทู้
จังหวัด : ภูเก็ต
       เบอร์โทรศัพท์ : 076-321896 เบอร์โทรสาร : 076-321895
       E-mail ติดต่อ : kathu@phuket.nfe.go.th
       สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต 
                  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ     
                  กระทรวงศึกษาธิการ
 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

 

              ประวัติสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ เดิมมีชื่อว่า ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกะทู้ อำารตั้งอยู่บนพื้นที่เขตตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2536 พร้อมกันทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 789 แห่ง

           ในปี พ.ศ. 2551  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกะทู้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ โดยใช้ตัวย่อ กศน.อำเภอกะทู้ และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      พ.. 2551 ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 มีนาคม 2551 เล่ม 125  ตอนที่ 41 ก

อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา  

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้  ตั้งอยู่ในเขตตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้   มีอาณาเขตติดต่อ คือ

ทิศเหนือ        ติดต่อตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง

ทิศใต้             ติดต่อตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต

ทิศตะวันออก   ติดต่อตำบลวิชิต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต

               ทิศตะวันตก    ติดต่อตำบลป่าตอง ตำบลกมลา อำเภอ

กะทู้

สภาพชุมชน

              อำเภอกะทู้ เป็นอำเภอที่เล็กที่สุดอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ทั้งสิ้น 67.09  ตร.กม. อยู่ห่างจากตัวจังหวัดภูเก็ต 10 กิโลเมตร มีลักษณะสภาพพื้นที่เป็นเนินเขาสลับพื้นที่ราบ แบ่งการปกครองออกเป็น  3 ตำบล ได้แก่ ตำบลกะทู้ ตำบลป่าตอง และตำบลกมลา

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

ที่ดำรงตำแหน่ง

1.

นางบุญกอบ  อัยรักษ์

หัวหน้าศูนย์ฯ

2537 - เม.ย. 2538

2.

นางสาวลลินทิพย์ 

ศุภพฤกษ์

หัวหน้าศูนย์ฯ

2539 - ก.ย. 2547

3.

นางสาวลลินทิพย์   

ศุภพฤกษ์

ผู้อำนวยการฯ

1 ต.ค. 2548 - 12 พ.ย. 2550

4.

นายสมชาย  จันทร์อยู่

ผู้อำนวยการฯ

12  พ.ย.ย.จุบันสมชาติ  พรหมศิริ 3.  25509 ก.ค. 2551

5.

นายสมชาติ  พรหมศิริ

ผู้อำนวยการฯ

14 ก.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2558

6.

นายนิกร  กาญจนสิทธิ์

ผู้อำนวยการฯ

24 พ.ย. 2558 - 21 ต.ค. 2562

7.

นางสุรนันท์  สุขใส

ครูชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ กศน.

อำเภอกะทู้

21 ต.ค. 256222 พ.ย. 2563

8.

นางสาวกนกอร  มากนคร

ผู้อำนวยการฯ

23 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้
อาคารศาลาประชาคม ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
Tel : 076-321896  Fax : 076-321895
Email : kathu@phuket.nfe.go.th