หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ สอบปลายภาค ๑/๒๕๖๔ ณ สนามสอบโรงเรียน กะทู้วิทยา สนามสอบโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ และสนามสอบโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงค์ โดยดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งคัด
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอกะทู้ จัดเตรียมเอกสารและสถานที่สอบในการสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ ประชุมบุคลากรเพื่อติดตามการสอบปลายภาคเรียนที่๑/๒๕๖๔ ณ กศน.อำเภอกะทู้
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ มอบหมายให้ นางสาาวสุภัคดิ์ เชื้อสง่า ครูกศน.ตำบลกมลา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมส่งเสริมชีวิตวิถีใหม่ห่างไกลโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอกะทู้
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ มอบหมายให้ นายพรพรม พัดโพธิ์ ครูกศน.ตำบลกะทู้ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมวัยรุ่นยุคใหม่ต้านภัยยาเสพติดและใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากโควิด ๑๙ กศน.อำเภอกะทู้ ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอกะทู้
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางสาวอัญชลี มูสิกะเจริญ ครูกศน.ตำบลป่าตอง ได้รับมอบหมายจากนางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกะทู้ เปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการทางกายและจิตและสมองผู้สูงอายุ:กิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีและมีความสุขใช้ชีวิตห่างไกล โควิด -19 และเรียนรู้วิธีทำ การ์ดสเปรย์แอลกอฮอล์ ณ วัดสุวรรณคีรีวงก์ ตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางสาวอัญชลี มูสิกะเจริญ ครูกศน.ตำบลป่าตอง ได้รับมอบหมายจากนางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกะทู้ เปิดหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรี รุ่นที่ 2 จำนวน 35 ชั่วโมง ณ ที่ทำการชุมชนนาใน ซึ่งมีเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางสาวอัญชลี มูสิกะเจริญ ครูกศน.ตำบลป่าตอง ได้รับมอบหมายจากนางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกะทู้ เปิดหลักสูตรกระเป๋าลายผ้าประดิษฐ์ จำนวน 20 ชั่วโมง ณ ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี”อำเภอกะทู้ ซึ่งมีเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 19 มิถุนายน 2564 นางสาวกนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้มอบหมายให้นายรัชกร หาญกล้า ครูอาสาสมัครกศน.จัดโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรต้านภัยโควิด 19" ซึ่งมีกิจกรรมคือการสอนทำน้ำสมุนไพรต้านโควิด การขุดคลองไส้ไก่ และการปลูกพืชผักสมุนไพร ณ สวนผักนักศึกษา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาวกนกอร มากนคร ผอ.กศน.กะทู้ มอบหมายให้บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกะทู้ และห้องสมุดประชาชนอำเภอกะทู้ พัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ณ ตลาดสี่กอ-กะทู้ เพื่อให้บริการประชาชนต่อไป

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป