.

กศน.ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ

 
 
 
 
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ กศน.ตำบลกะทู้ มากน้อยเพียงใด ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
เล็กน้อย
น้อย
  หน้าหลัก    ��������������� ���������.��������������������������� 
��������������� ���������.���������������������������
 

กศน.ตำบลกะทู้

 
 

ประวัติความเป็นมา

          ตำบลกะทู้  เดิมเรียกว่า  กรากอตอ หรือบูเก๊ะบาตู หรือล่ายทู หรือ ไล่ทู หรือ ไนทู     ตั้งขึ้นก่อน พ.๒๔๑๓  เป็นชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มตำบลกะทู้และจากการสอบถามผู้อาวุโสหลายท่านในกะทู้ทำให้ทราบว่าเดิมกะทู้ในอดีตเป็นตำบลที่มีหมู่บ้านมากที่สุดถึง  ๑๗  หมู่บ้าน  (จากจดหมายเหตุในรัชกาลที่ ๕ ครั้งประพาสภูเก็ต ร.. ๑๐๙และมีความเจริญรุ่งเรืองมากเนื่องจากมีการค้นพบแหล่งแร่หลายแห่งประกอบกับที่ดินมีความอุดมสมบรูณ์มากที่สุดจึงทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเศรษฐกิจของกะทู้ในอดีตจึงขึ้นอยู่กับแร่ดีบุกและการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ต่อมามีการค้นพบแหล่งแร่ดีบุกใหม่ที่ตำบลทุ่งคา ผู้คนจึงได้อพยพจากตำบลกะทู้ไปอยู่ที่ตำบลทุ่งคาและบางส่วนอพยพกลับประเทศจีนจึงทำให้ประชากรลดลงและจำนวนหมู่บ้านจึงลดเหลือเพียง ๗ หมู่บ้าน

         ในปี พ
.. ๒๔๙๙  ตำบลกะทู้ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลกะทู้  มีพื้นที่จำนวน  (๖๒.๗๒๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๓ ตำบล คือตำบลกะทู้ ตำบลป่าตอง ตำบลกมลา ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลกะทู้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.. ๒๕๒๙ ขึ้นใหม่ โดยแยกตำบลป่าตองและกมลาออกไปเหลือเพียงตำบลกะทู้เพียงตำบลเดียวที่มีฐานะเป็นสุขาภิบาล มีพื้นที่จำนวน ๓๑.๗๙๕ ตารางกิโลเมตร  และในปี พ.. ๒๕๔๒ ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลขึ้นและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๔๒ จึงทำให้ตำบลกะทู้ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลกะทู้ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๔๒  เป็นต้นมา

 

นางสาวกนกอร มากนคร
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ 

  นางสาวศวิตา  ทองสง  
ครู กศน.ตำบลกะทู้

  
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
 
 
 
กศน.ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
Tel : 076-321896  Fax : 076-321895