หน้าหลัก    ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด
 
 กำหนดสอบปลายภาค 2/2559
     ระดับ ม.ปลาย
     ระดับ ม.ต้น
     ระดับประถมศึกษา
 กำหนดสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2/2559
     ตารางสอบ N-NET 2/2559 (22 ม.ค.60)
 ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 ม.ปลาย
     ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 ม.ปลาย
     คำอธิบายรายวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 ม.ปลาย
     สมุดบันทึกกิจกรรม การเงินเพื่อชีวิต 3 ม.ปลาย
 ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 ม.ต้น
     ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 ม.ต้น
     คำอธิบายรายวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 ม.ต้น
     สมุดบันทึกกิจกรรม การเงินเพื่อชีวิต 2 ม.ต้น
 ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 ประถม
     สมุดบันทึกกิจกรรม การเงินเพื่อชีวิต 1 ประถม
     คำอธิบายรายวิชาชุดการเพื่อชีวิต 1 ประถม
     ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 ประถม
 ชุดวิชาเลือกบังคับ การใช้พลังงานไฟฟ้า
     สมุดบันทึกกิจกรรม ม.ปลาย
     การใช้พลังงานไฟฟ้า ม.ปลาย
     สมุดบันทึกกิจกรรม ม.ต้น
     การใช้พลังงานไฟฟ้า ม.ต้น
     สมุดบันทึกกิจกรรรม ประถม
     การใช้พลังงานไฟฟ้า ประถม
 รูปแบบการทำรูปเล่มรายงานโครงงานนักศึกษา
     วิธีการเขียนบรรณานุกรม เอกสารอ้างอิง
     ขั้นตอนการเรียงเอกสารทำเล่มรายงานโครงงานวิทย์
     ปกรายงานโครงงาน
     คำนำ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ
     บทที่ 1 บทนำ
     บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
     บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน
     บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
     บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน
     บรรณานุกรม
     แบบเสนอโครงงาน
     แบบบันทึกการทำโครงงานรายบุคคล
     ประวัติผู้รู้ ภูมิปัญญา
 รูปแบบการทำแฟ้มสะสมงานนักศึกษา
     รูปแบบ ขั้นตอนการทำแฟ้มสะสมงานทุกระดับ
 สื่อประกอบการเรียนการสอน ม.ต้น
     ติวภาษาไทย 7 ม.ต้น
     ติวภาษาไทย 6 ม.ต้น
     ติวภาษาไทย ม.ต้น 5
     ติวภาษาไทย 4 ม.ต้น
     ติวภาษาไทย 3 ม.ต้น
     ติวภาษาไทย 2 ม.ต้น
     ติวภาษาไทย ม.ต้น
 สัญญาการเรียนรู้ครู กับผู้เรียน ทุกระดับ 2/2557
     สัญญาการเรียนรู้ครู กับผู้เรียน ภาคเรียน 2/2557
 หนังสือเรียนระดับ ม.ปลาย
     หนังสือเียนวิชาชีวิตและครอบครัว
     หนังสือเรียนวิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
     หนังสือเรียนวิชาเกษตรผสมผสาน
     เอกสารประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ4
     เอกสารประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ3
     เอกสารประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ2
     เอกสารประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
     วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
     วิชาทักษะการเรียนรู้
     วิชาทักษะการขยายอาชีพ
     วิชาช่องทางการขยายอาชีพ
     วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
     วิชาสังคมศึกษา
     วิชาศิลปศึกษา
     วิชาวิทยาศาสตร์
     วิชาภาษาไทย
     วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
     วิชาคณิตศาสตร์
     วิชาการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ตอนที่ 7
     วิชาการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ตอนที่ 6
     วิชาการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ตอนที่ 5
     วิชาการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ตอนที่ 4
     วิชาการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ตอนที่ 3
     วิชาการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ตอนที่ 2
     วิชาการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ตอนที่ 1
     วิชาการเพาะเห็ดฟาง
     เอกสารประกอบ 2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
     สื่อประกอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
     วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
     วิชาการทำแผ่นยางพารา
     วิชาอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า
     เอกสารประกอบ 5 วิชาการเลี้ยงไก่ไข่
     เอกสาร 4 วิชาการเลี้ยงไก่ไข่
     เอกสารประกอบ 3 วิชาการเลี้ยงไก่ไข่
     เอกสารประกอบ2 วิชาการเลี้ยงไก่ไข่
     เอกสารประกอบวิชาการเลี้ยงไก่ไข่
     วิชาการปลูกผักคะน้า
     วิชาอาเซียน
 หนังสือเรียนระดับ ม.ต้น
     หนังสือเรียนวิชาการปลูกผักคะน้า
     หนังสือเรียนวิชา internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน
     วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ม.ต้น
     วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น
     วิชาช่องทางการเพัฒนาอาชีพ ม.ต้น
     วิชาทักษะการเรียนรู้ ม.ต้น
     วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
     วิชาภาษาไทย ม.ต้น
     ใบความรู้ 4 การทำสวนยางพารา
     ใบความรู้ 3 การทำสวนยาง
     ใบความรู้ 2 การทำสวนยาง
     ใบความรู้วิชาการทำสวนยางพารา
     เอกสารประกอบวิชาการทำสวนยางพารา
     บทที่6 วิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน
     บทที่ 4 วิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน
     บทที่2 วิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน
     บทที่ 1 วิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน
     เอกสารประกอบการเรียนวิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 2
     เอกสารประกอบการเรียนวิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน
     วิชาศิลปศึกษา ม.ต้น
     วิชาอาเซียนศึกษา ม.ต้น
 ใบลามาเรียนนักศึกษา กศน.
     ใบลามาเรียนนักศึกษา