.

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 

 

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกะทู้

 

ประวัติห้องสมุด

ในมิ่งมงคลสมัยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงเจริญพระชนมายุ  ๓๖  พรรษา   เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๓๔  กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระราชานุญาติให้ดำเนินโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ   และสนองแนวทางพระราชดำริ ในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับประชาชน   และเป็นช่วงเวลาที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นทศวรรษแห่งการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ

       ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต  จึงร่วมแรงร่วมใจ   จัดตั้งห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ขึ้นในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

        สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๑  ตำบลป่าตอง   อำเภอกะทู้   จังหวัดภูเก็ต   อยู่ห่างจากชายหาดประมาณ  ๑๐๐  เมตร  เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์   มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๒๒  ไร่   ๒  งาน  ๕๐  ตารางวา   และใช้ประโยชน์ไปบางส่วนแล้ว   บริเวณที่ขอแบ่งจัดสรรห้องสมุดฯ นี้   แต่เดิมกำหนดเนื้อที่กว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๖๐  เมตร  หรือ  ๑.๕  ไร่   แต่เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน   “เฉลิมราชกุมารี  จังหวัดภูเก็ต   ได้ประชุมปรึกษาหารือกันเมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๓๔  มีมติให้ขยายเนื้อที่สำหรับจัดสร้าง       ห้องสมุดฯ แห่งนี้ให้มีเนื้อที่มากกว่าเดิม   เพื่อสะดวกในการปรับปรุงตกแต่งบริเวณให้เหมาะสมสำหรับอนาคตต่อไปด้วย  จังหวัดจึงให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ใหม่ และในเวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๓๔  คณะที่ไปดำเนินการประกอบด้วย   พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์  เจ้าคณะตำบลป่าตอง, นายบันลือ  ตันติวิท   ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวหาดป่าตอง, นายเรืองชัย  จงสงวน   นายอำเภอกะทู้,     นายวิชาญ   สวัสดิรักษ์   กำนันตำบลป่าตอง, นายระพิน  ยอดต่อ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔  ตำบลป่าตอง, เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินของอำเภอกะทู้ ได้ทำหน้าที่รังวัดตรวจสอบพื้นที่ และขอความเห็นชอบจากองค์กรท้องถิ่น   และตัวแทนประชาชนในพื้นที่แล้วทุกคนเห็นชอบให้ขอใช้และถอนสภาพที่ดินแปลงนี้   ปรากฏว่าได้ขยายที่ดินที่จะสร้างห้องสมุดฯ เพิ่มเป็นเนื้อที่  ๒  ไร่  ๑๓  ตารางวา   และการออกแบบผังบริเวณสำหรับสิ่งปลูกสร้างจังหวัดได้รับความอนุเคราะห์จากที่ทำการโยธาธิการจังหวัด   ได้ช่วยออกแบบผังบริเวณให้ในครั้งนี้   และในวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๓๔  คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต คณะเจ้าหน้าสุขาภิบาลป่าตอง เจ้าหน้าที่จากอำเภอกะทู้ ประชาชนตำบลป่าตอง และเครื่องจักรกล รถบรรทุก ๑๐ล้อ พร้อมพนักงานซึ่งคุณบันลือ  ตันติวิท  ให้การสนับสนุนได้ร่วมกันดำเนินการรื้อถอน  และปรับปรุงพื้นที่ในส่วนที่จัดสร้างห้องสมุดฯ  เสร็จเรียบร้อย

          การรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์  

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้ว่าราชการจังหวัด เข้ารับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์   เมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๓๔    ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

          การจัดหางบสนับสนุนการจัดสร้าง  

          การสร้างห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี  ครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเป็นเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และทางจังหวัดได้รับเงินบริจาคในส่วนการก่อสร้างอาคารในช่วงเวลานั้นเป็นเงิน  ๑,๕๓๐,๐๐๐  บาท   ในส่วนที่เหลือได้ไปรวมเป็นงบการตกแต่งภายในอาคาร  ตกแต่งบริเวณโดยรอบและจัดพิธีเปิดห้องสมุดฯ รวมเป็นเงิน ๔,๖๐๒,๗๔๑ บาท (สี่ล้านหกแสนสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

         ในปี  พ.ศ. ๒๕๓๗  ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี  อำเภอกะทู้ ได้เปิดบริการเฉพาะหนังสือทั่วไป  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๓๗

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต   เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน  ๑  ปีชวด จุลศักราช  ๑๓๕๘  ตรงกับวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๓๙

สถานที่ตั้ง

          ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอกะทู้ สังกัดสำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้   จังหวัดภูเก็ต  อยู่ห่างจากชายหาดประมาณ ๑๐๐ เมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๑๒ ตารางวา

อาณาเขต

         ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอกะทู้ มีอาณาเขต ดังนี้

          ทิศเหนือ               จด      สำนักสงฆ์แหลมเพชร

          ทิศตะวันออก         จด      โรงแรม เดอะแน็บ ป่าตอง

          ทิศตะวันตก           จด      สนามกีฬาป่าตอง

           ทิศใต้                   จด       โรงแรม Holiday Inn Express

 ภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด

ห้องสมุดชั้น ๑

           ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอกะทู้ มี ๒ ชั้น โดยชั้นที่ ๑ ประกอบด้วย

๑.      บริเวณเคาน์เตอร์ให้บริการยืม - คืน

           เป็นบริเวณที่เจ้าหน้าที่ให้บริการ กับผู้ที่มาใช้บริการ เช่น บริการยืม - คืน, บริการอินเตอร์เน็ต, บริการถ่ายเอกสาร, บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ฯลฯ        

              

                ๒.  บริเวณที่อ่านหนังสือ และมุมหนังสือหมวด นวนิยาย

               ๓.   ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ได้นำคอมพิวเตอร์มาให้บริการ จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยในเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ย้ายจากชั้น ๒ ลงมาให้บริการชั้น ๑

               ๔. มุมเยาวชน  ประกอบด้วย หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน และของเล่นเสริมพัฒนาการ

         

                ๕. มุมกาแฟ (Library Cafe)

            ๖. มุมบริการวารสารฉบับใหม่ 

            ๗. มุมบริการ QR-CODE 

            ๘. มุมแนะนำหนังสือใหม่

ห้องสมุดชั้น ๒

          ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอกะทู้ ชั้นที่ ๒ ประกอบด้วย  

          ๑. ห้องเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วยบอร์ดพระบรมฉายาลักษณ์ขณะยังทรงพระเยาว์, บอร์ดพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี และหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพฯ 

              ๒.      ห้องพระ  ประกอบด้วยโต๊ะหมู่บูชาและพระพุทธรูป เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้กราบไหว้บูชา และหนังสือเกี่ยวกับศาสนาพุทธ

        

              ๓.  ห้องภูเก็ต ประกอบด้วยหนังสือเกี่ยวกับประวัติ ประเพณี และเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต

  

                         ๔. มุมหนังสือสารานุกรม และหนังสือสำนักพิมพ์แจ่มใส

 

 

         ๕. ห้องเติมศึกษา ให้บริการหนังสือทั่วไปหมวด ๐๐๐-๙๐๐ 

 

  ๖. มุมบริการหนังสือเรื่องสั้น

@ การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ

     ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอกะทู้ จัดหมวดหมู่หนังสือในระบบทศนิยมดิวอี้

@ เวลาทำการ

เปิดบริการ      

วันจันทร์  - ศุกร์  เวลา    ๐๙.๐๐  - ๑๗.๐๐  น.

 วันเสาร์    -อาทิตย์       เวลา    ๐๙.๐๐  - ๑๖.๐๐  น.

          ปิดบริการ       

วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษ

@ การสมัครสมาชิก

          ๑. คุณสมบัติผู้สมัคร

    ๑.๑ นักเรียน  นักศึกษา 

    ๑.๒ ประชาชนทั่วไป

          ๒. หลักฐานการสมัครสมาชิก

    ๒.๑ รูปถ่าย  (หน้าตรง) ขนาด  ๑  นิ้ว จำนวน  ๑  รูป

    ๒.๒ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับชาวต่างประเทศให้ใช้พาสปอร์ต

@ ระเบียบการยืมหนังสือ 

๑.      เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วสามารถยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน  ๑๐  เล่ม  ภายในเวลา  ๗  วัน

๒.      ห้ามนำบัตรสมาชิกของผู้อื่นมาใช้

๓.      หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน  ยืมได้เพียง  ๑ เล่มเท่านั้น

๔.      หนังสือแต่ละเล่มสามารถยืมติดต่อกันได้เพียง  ๒  ครั้ง  หากต้องการยืมต่อต้องทิ้งระยะห่างจากการยืมครั้งสุดท้าย ๑  สัปดาห์

@ ระเบียบการยืมหนังสือ (ส่งถึงบ้าน)

                  ยืมได้ครั้งละ  ๑๐ เล่ม

                   ติดต่อ เจ้าหน้าที่ โทร. 076-344222

@ ระเบียบการคืนหนังสือ

๑.      นำหนังสือที่ยืมมาคืนที่ห้องสมุด

๒.       ติดต่อเจ้าหน้าที่่ให้ไปรับคืนที่บ้าน

โทร. 076-344222

  

 

 

 

  

 

 

 
 
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 มิถุนายน 2567
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.173.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 143,784
 
ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอกะทู้
ถนนหาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
Tel : 076-344222  Fax : 076-344222