.

 

ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
คุณคิดว่าภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ?
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
นำไปประกอบอาชีพ
นำไปศึกษาต่อ
เป็นการพัฒนาตนเอง
 
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
 
  หน้าหลัก    ��������������� ���������.������������������������������ 
��������������� ���������.������������������������������
 

ชื่อสถานศึกษา  : กศน.ตำบลไม้ขาว  อำเภอถลาง   จังหวัดภูเก็ต

ที่ตั้ง  :  ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ ๓  บ้านสวนมะพร้าว   อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต

                      โดยมีเนื้อที่ประมาณ  ๒๙.๒๐  ก.ม.

ข้อมูลทั่วไป   ทิศเหนือจด

                      ทิศตะวันตก ติดต่อทะเลอันดามัน

                      ทิศตะวันออกจด

                     ทิศใต้ ติดต่อตำบลเทพกระษัตรี อำเอภถลาง

ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบลไม้ขาว

 

1) สภาพทางกายภาพของชุมชน ตำบลไม้ขาว

          1.1 ชื่อ  กศน.ตำบลไม้ขาว

          1.2 สังกัด : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ตสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

          1.3 ประวัติความเป็นมา 

  เมื่อประมาณ 1,000 กว่าปีก่อน ชาวบ้านเรือนที่อยู่ที่ตีนเขาเรียกว่า บ้านในซึ่งมีบ้านเรือนมากพอสมควร (ใกล้กับบ้านบ่อสอม ในปัจจุบัน) สมัยนั้นยังไม่มีการปลูกยางพาราและการปลูกสับปะรดแดง ต่อมาชาวบ้านเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้น เชื่อกันว่าสาเหตุที่เจ็บไข้นั้นเพราะเงาของภูเขามาบังทับบ้านเรือน ดังนั้นชาวบ้านจึงย้ายมาอยู่บริเวณชายทะเลฝั่งตะวันตกของทะเลอันดามัน เรียกว่าบ้านหัวนอน และ บ้านใต้ตีน ในสมัยนั้น พื้นที่นี้มีลักษณะเป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามบริเวณนี้มีคนจีนอาศัยอยู่ก่อนแล้ว 5-6 ครัวเรือน หลังจากนั้นมีการขยายบ้านเรือนเพื่อมากขึ้น ซึ่งในป่าทึบดังกล่าวมีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง ต้นไม้ต้นใหญ่นี้มีลักษณะสีขาวทั้งต้น ดังนั้นชาวบ้านจึงได้ตั้งซื้อหมู่บ้านนี้ว่า หมู่บ้านไม้ขาวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีสะพานสารสิน เมื่อเรือวิ่งข้ามฝั่งเข้ามาจะมองเห็นต้นไม้สีขาวโดดเด่นมาก ตำบลไม้ขาวเดิมมี 5 หมู่บ้าน ปัจจุบันแยกออกเป็น 7 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังมีต้นไม้สีขาวต้นนั้นอยู่หรือไหม ใครรู้บ้าง ยังมีคนสงสัยว่ามีต้นไม้อยู่ แต่ชาวบ้านทราบว่าต้นไม้ต้นนั้นไม่มีอยู่แล้ว

ตำบลไม้ขาว ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของอำเภอถลางและจังหวัดพังงา  มีเขตรับผิดชอบทั้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นพื้นที่เหมาะกับการอยู่อาศัย  การค้าขาย  และการทำเกษตรกรรม 

        กศน.ตำบลไม้ขาว  ตั้งอยู่ที่  ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ ๓  บ้านสวนมะพร้าว  ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  โดยมีเนื้อที่ประมาณ  ๒๙.๒๐  ก.ม.  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน

 1.4 ขนาดพื้นที่ ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ

กศน.ตำบลไม้ขาว  ตั้งอยู่ริมถนนเทพกระษัตรี เป็นที่ดินราชพัสดุได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่31สิงหาคม พ.ศ.2498อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 1,2,3,7 บางส่วน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ทั้งหมด 4 ตารางกิโลเมตรและได้รับการเปลี่ยนแปลง 
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม2542ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 116  ตอนที่  9 ก ลงวันที่  กุมภาพันธ์ 2542   เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี มีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,500 ไร่

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับ ช่องแคบปากพระ จ.พังงา
ทิศใต้ ติดกับ ต.เทพกษัตรี และ ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลเขต จ.พังงา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน และ มหาสมุทรอินเดีย

1.5 สภาพทางสังคม

1.5.1  โรงเรียนของรัฐบาล  จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

1.     โรงเรียนบ้านท่าฉัตรไชย

2.     โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง

3.     โรงเรียนบ้านไม้ขาว (Ban Maikhao School)

4.     โรงเรียนบ้านคอเอน

5.     โรงเรียนบ้านหมากปรก

1.5.2  วัด จำนวน 2 แห่ง  คือ

1.     วัดไม้ขาว

2.     วัดท่าฉัตรไชย

 

1.5.3  มัสยิด จำนวน 7 แห่ง  คือ

1.     มัสยิดบ้านหยิด

2.     มัสยิดบ้านคอเอน

3.     มัสยิดบ้านบางดุก

4.     มัสยิดหมากปรก

5.     มัสยิดทุ่งคา

6.     มัสยิดบ่อสอม

7.     มัสยิดท่าฉัตรไชย


          1.6 การคมนาคมขนส่ง

                   ตำบลไม้ขาวมีเส้นทางคมนาคม 3 ทาง ได้แก่ ทางบก ทางน้ำและทางอากาศ การคมนาคมทางบก มีทางหลวงหมายเลข 402 ( ภูเก็ต - สารสิน ) เป็นเส้นทางหลัก และมีทางหลวงชนบทรวมทั้งเส้นทางอื่นๆ ที่แยกออกจากทางหลวงหมายเลข 402 และทางหลวงชนบท ไปยังชุมชน หมู่บ้านและสถานที่ท่องเที่ยว ชายหาดต่าง ๆ สำหรับทางน้ำตำบลไม้ขาว มีท่าเทียบเรือยอร์ช 1 แห่ง ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวของเอกชน 1 แห่ง อยู่บริเวณ หมู่ที่ 2 ( บ้านคอเอน ) และท่าเทียบเรือท่องเที่ยวและเรือประมงบ้านท่าฉัตรไชย 1 แห่ง นอกจากนั้นยังมีท่าเทียบเรือขนาดเล็กอีก 2 แห่ง ส่วนทางอากาศมีสนามบินนานาชาติภูเก็ต ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร เชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยตรง

         

          1.7 การโทรคมนาคม

                   - มีโทรศัพท์เข้าถึงหมู่บ้าน มีหอกระจายข่าว/เสียงตามสายทุกหมู่บ้าน

         

          1.8 การไฟฟ้า

                   1)  มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 7 หมู่บ้าน ประชากรทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ทุกหลัง

                   2)  ไฟฟ้าสาธารณะยังมีไม่เพียงพอกับเขตพื้นที่

         

          1.9 สถานที่ท่องเที่ยว

1.     สะพานสารสิน (Sarasin Bridge)

2.     ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)

3.     อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (Sirinath National Park)

4.     พรุเจ๊ะสัน (Pud Jimson)

5.     หาดไม้ขาว (Mai Khao Beach)

6.     หาดทรายแก้ว (Sai Kaew Beach)

7.     Phuket Airport Viewpoint

8.     Yacht Haven Marina Phuket

9.    สวนน้ำสแปลช จังเกิ้ล (splash jungle)

 

          1.10 ประเพณีและวัฒนธรรม

·         ประเพณีลอยเรือและประเพณีนอนหาด (ไทยใหม่) งานประเพณีลอยเรือจัดปีละ 2 ครั้ง ในเดือนหกและเดือนสิบเอ็ดทุกปี

·         ประเพณีนอนหาด ณ หาดหินลูกเดียว หมู่ที่ 5 ต.ไม้ขาว

·         ประเพณีรียาเราะฮ์กุโบร์บ้านหมากปรก

 

 

          1.11 ทรัพยากร
                 ตำบลไม้ขาวมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติสิรินาถและที่ดินราชพัสดุ 4,208 ไร่ ป่าเขาไม้พอกและป่าเขาไม้แก้ว 4,444 ไร่ ป่าพรุ 605 ไร่ ป่าชายเลนคลองอู่ตะเภา มีพื้นที่ 1,556.25 ไร่ ติดทะเลอันดามันชายฝั่งด้านตะวันออกของตำบลไม้ขาวเป็นพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติซึ่งมีลักษณะพิเศษ ประกอบไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด และสัตว์นานาพันธ์ดำรงชีวิตร่วมกัน ในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น้ำกร่อยและมีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่สม่ำเสมอและยังเป็นแหล่งผลิตอาหารและพลังงานที่สำคัญ พรรณไม้ป่าชายเลนได้แก่โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก แสม พังกาหัวสุม ลำพู ลำแพนและตะบูน นอกจากนี้ป่าชายเลนฯยังอุดมไปด้วยพืชนานาชนิด เช่น ตาตุ่มเหงือกปลาหมอ ถั่วขาว ถั่วดำ ปรงทะเล รวมทั้งเอผีไฟท์ เช่นกาฝาก กล้วยไม้ ซึ่งขึ้น

       

          1.12 ประชากร

·         จำนวนประชากร ทั้งสิ้น 11,658 คน เป็นชาย 5,836 คน เป็นหญิง 5,822 คน
(พ.ศ.
2551)

·         ศาสนา ศาสนาพุทธ 60%, ศาสนาอิสลาม 35% , ศาสนาคริสต์ 3% , นับถือผี
(ชาวเล
,มอแกน) 2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ความเป็นมา
             ตำบลไม้ขาว เดิมมี 5 หมู่บ้านปัจจุบันแยกเป็น 7 หมู่บ้าน ที่เรียกว่าตำบลไม้ขาวเนื่องจากเดิมมีต้นไม้สีขาวต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง เมื่อเรือวิ่งข้ามฝั่งพังงาเข้ามาภูเก็ตในสมัยก่อนที่ยังไม่มีสะพานสารสิน จะมองเห็นต้นไม้สีขาวแต่ไกลโดดเด่นมาก จึงเรียกว่าตำบลไม้ขาว
พื้นที่

             เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขา มีพรุหลายแห่ง อากาศร้อนชื้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ช่องแคบปากพระ จ.พังงา
ทิศใต้ ติดกับ ต.เทพกษัตรี และ ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลเขต จ.พังงา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน และ มหาสมุทรอินเดีย

อาชีพ

              อาชีพหลัก รับจ้าง

สาธารณูปโภค

              จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,315 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่
การเดินทาง

              เดินทางเข้าสู่ตำบลด้วยเส้นทางถนนลาดยางตลอดเส้นทาง เป็นถนน 4 เลน
              ระยะทางจากอำเภอถึงตำบล
25 กม.

ผลิตภัณฑ์

              ผ้าบาติก-ข้าวกล้อง-ขนมอบ-สาหร่ายสไปรูไลน่าสด

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลไม้ขาว มีทั้งหมด ชุมชน   ประกอบด้วยดังนี้

1          ชุมชนบ้านหมากปรก

2          ชุมชนบ้านคอเอน

3          ชุมชนบ้านสวนมะพร้าว

4          ชุมชนบ้านไม้ขาว

5          ชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย

6          ชุมชนบ้านบ่อไทร

 

7          ชุมชนบ้านหยิด

 

 

 

 

 

นางสาวกนกอร  มากนคร
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอถลาง

นายกฤษฎา  สุวลักษณ์
ครู กศน.ตำบลไม้ขาว 

 
กศน.ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
หมู่ที่ 3 บ้านสวนมะพร้าว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Tel : 088-791-2986  Fax : 076-311-992
Email : kshamtaro@gmail.com