.
ยินดีตอนรับเข้าสู๋
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจการใช้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������
 

 

 
 
ประวัติห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต
 
สืบเนื่องจากการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต (เดิม)จังหวัดภูเก็ตได้รับมอบอาคารจาก
มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริษัทไทยซาร์โก้ จำกัดซึ่งได้สร้างอาคารบนที่ดินของเทศบาลเมืองภูเก็ตและมอบหมายให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินการในการบริหารจัดการให้บริการงานห้องสมุดประชาชน
          ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 เทศบาลเมืองภูเก็ตได้ประสานขอคืนอาคารห้องสมุดเพื่อดำเนินการบริหารจัดการเองซึ่งทำให้งานห้องสมุดฯในส่วนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ตต้องหยุดให้บริการชั่วคราวผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้นเห็นว่างานห้องสมุดประชาชนและการจัดศึกษาตามอัธยาศัยเป็นงานที่มีความสำคัญมากจึงได้จัดตั้งห้องสมุดเพื่อให้บริการงานห้องสมุดประชาชนแก่นักศึกษาและประชาชน ณบริเวณชั้น 2 ของอาคารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต
          ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 นายวรวิทย์ กิตติคุณศิริผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ตได้เล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุดประชาชนซึ่งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปพิจารณาเห็นว่าสถานที่เดิมไม่เหมาะสมต่อการให้บริการ จึงได้ประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองภูเก็ต พัฒนาอาคารเรียนทางไกลไทยคมเป็นอาคารห้องสมุดประชาชนเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการให้บริการของผู้รับบริการมากขึ้นและในระยะแรกได้ใช้เงินบำรุงการศึกษาเงินบริจาคจากนักศึกษาและประชาชนดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารให้เหมาะสมมากขึ้น ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีก 1 ห้องเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น พร้อมทั้งจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมโดยใช้เงินบำรุงการศึกษาจำนวน 99,000 บาท และได้รับเงินบริจาคจากมูลนิธิหงออั๋นก๋วนในการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 50,000 บาท ซึ่งห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ตได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บรรยากาศให้มีความสะดวกเพิ่มมากขึ้นระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
          ปัจจุบันห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ตอยู่ในความดูแลของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ตยังคงให้บริการการอ่าน, บริการการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบ ICT, บริการการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้บริการสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง
 

 

 
 

 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือรางเลือนฉบับ e-book

 
 
กันยานยน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 27 กันยานยน 2566
 
 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต
33/44 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Tel : 076-211277  Fax : 076-240440
Email : phuket@nfe.go.th