.
ยินดีตอนรับเข้าสู๋
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจการใช้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������ ������������������������������ ��������������������� 
������������������ ������������������������������ ���������������������
 

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

          สรรสร้างการเรียนรู้ สู่นิสัยรักการอ่าน บริการประชาชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
 
วิสัยทัศน์
 
          มุ่งมั่นให้บริการ ส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย
พันธกิจ                      
      1. พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต
          2. พัฒนาห้องสมุดให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศในการบริการที่ทันสมัย
          3. ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่าน
เป้าประสงค์     
          1. เป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
          2. เยาวชนและประชาชนมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน
          3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ยุทธศาสตร์
          1. ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ใช้บริการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
          2. พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน
          3. พัฒนาทรัพยากรห้องสมุดให้มีความหลากหลายและจัดบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
 
 
 
 
 

 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือรางเลือนฉบับ e-book

 
 
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
 
 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต
33/44 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Tel : 076-211277  Fax : 076-240440
Email : phuket@nfe.go.th