.

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
  หน้าหลัก     
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดภูเก็ต

(กศน.อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต)

 

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

 

1.  ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต 

2.  ที่ตั้ง/การติดต่อ บ้านเลขที่ 33/44   ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์  0-7621-1277 โทรสาร 0-7624 0404   E-mail : Muang@phuket.nfe.go.th 

Website :  http://Phuket.nfe.go.th/Maung/index.html

3.  สังกัด  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4.  ประวัติความเป็นมา

4.1 ประวัติสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ เดือนมีนาคม  พ.ศ.2537  พร้อมศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทั่วประเทศ  รวมทั้งสิ้นจำนวน 789  แห่ง  โดยมีภาระหน้าที่จัดและให้บริการการศึกษาประชาชนในแต่ละอำเภอ ดังนี้

4.1.1. จัด และให้บริการการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพของท้องถิ่น

4.1.2. จัดและประสานงานให้มีศูนย์การเรียนชุมชน หน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเป็นเครือข่ายการบริหารการศึกษานอกโรงเรียนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาของตนเอง ในลักษณะศูนย์การศึกษาชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา วางแผน และบริการการศึกษาต่อสมาชิกในชุมชน และระหว่างชุมชน

4.1.3. สนับสนุน สิ่งจำเป็นด้านต่าง ที่ใช้ในการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนของเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนการสอน และการบริการกลุ่มเป้าหมาย

4.1.4. กำกับ ดูแล ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน

          ในเดือนสิงหาคม  2537   กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมภพ    ยวงใย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นท่านแรก  โดยใช้อาคารสถานที่ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต   ในระหว่างนั้นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารสำนักงานใหม่ เป็นอาคารสามชั้นพร้อมอาคารพัสดุเพิ่มเติมอีกหนึ่งหลัง เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต จึงได้มอบอาคารสำนักงานหลังเก่าให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของ

                ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองภูเก็ต และได้มอบอาคารให้ดูแลเพิ่มเติม เช่น อาคารหอประชุม อาคารโรงฝึกงาน อาคารพัสดุ และได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม จนมีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

                เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้มีผลบังคับใช้ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองภูเก็ต ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 10  มีนาคม  2551

                4.2  อาณาเขต

                        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นสถานศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต และเป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

 

 

                   4. 3 สภาพชุมชน

                        เมืองภูเก็ตมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยมีชาวจีนมาตั้งหลักแหล่งที่บ้านทุ่งคา ต่อมาในปลายรัชกาลที่ 4 ได้มีการตั้งพระยาภูเก็ต (ทัด) เป็นเจ้าเมือง และได้เปลี่ยนเป็นอำเภอเป็นอำเภอทุ่งคาตามชื่อบ้านที่ตั้งของตัวอำเภอ หลังจากมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ประมาณ  6  ปี (พ.ศ. 2481) ทางราชการจึงได้เปลี่ยนเป็นอำเภอเมืองภูเก็ต อีกครั้ง

                        อำเภอเมืองภูเก็ต สภาพพื้นที่เป็นเนินเขาสลับกับที่ราบ มีเนื้อที่ประมาณ 224 ตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกมีลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับเนินเขามีพื้นที่ประมาณ 98,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด ที่เหลือเป็นพื้นที่ราบมีประมาณ 28,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด

 

 

                        อำเภอเมืองภูเก็ตมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอถลางและอำเภอกะทู้

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวพังงา

ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลอันดามัน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน

                        อำเภอเมืองภูเก็ต แบ่งเขตการปกครองตาม พ... ลักษณะปกครองท้องที่ พ.. 2457 แบ่งออกเป็น 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลกะรน ตำบลเกาะแก้ว ตำบลฉลอง ตำบลตลาดใหญ่ ตำบลตลาดเหนือ ตำบล      ราไวย์   ตำบลรัษฎา และตำบลวิชิต

 

ข้อมูลการปกครองในปัจจุบัน ( ตุลาคม 2554)  อำเภอเมืองภูเก็ตแบ่งเขตการปกครองออกเป็น             8  ตำบล  44  หมู่บ้าน  ได้แก่

                            1. ตำบลตลาดใหญ่   (เขตเทศบาลนครภูเก็ต)

                            2. ตำบลตลาดเหนือ (เขตเทศบาลนครภูเก็ต)

                            3. ตำบลเกาะแก้ว                    7       หมู่บ้าน

                            4. ตำบลรัษฎา                          7       หมู่บ้าน

                 5. ตำบลวิชิต                             9        หมู่บ้าน

                            6. ตำบลฉลอง                     10         หมู่บ้าน

                            7. ตำบลราไวย์                         7        หมู่บ้าน

                 8. ตำบลกะรน                          4        หมู่บ้าน

ที่ตั้ง

กศน.อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓/๔๔ ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทร ๐๗๖-๒๑๑๒๗๗  โทรสาร ๐๗๖-๒๔๐๔๔๐
website : http://phuket.nfe.go.th/muangphuket  Email : mungphuket83@hotmail.com

 

นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร

 ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเมืองภูเก็ต

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ระบบช่วยเหลือผู้เรียน

 


กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต
33 / 44 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel : 076-211-277  Fax : 076-240-440
Email : mangphuket83@hotmail.com