.

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
  หน้าหลัก     
 

นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร
 

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     

 

 นายธวัชชัย อินทรสุวรรณ์
          ครูผู้ช่วย              

 

 

     

 

                                         

 

                                                   ลูกจ้างประจำ

     
  นางพรทิพย์ ศิริรัตนพันธุ์
                          พนักงานพิมพ์ ส ๓                            

 

 

พนักงานราชการ

ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

     
นางกนกวรรณ  เดชรักษา                                                           

นายธนดล  ยืนยงค์

 พนักงานราชการ

ตำแหน่งครู กศน. ตำบล

     

นางสาวจตุพร  แซ่หลี

                                                  

 นางสาวจันธิราย์  พิบาลฆ่าสัตว์

 

                                                  
นางสาวสุจิตรา  ชามทอง   นางสาวปิยวรรณ์  ชุมแคล้ว

 

   
นางจริยา  อาดำ                                                              นางสาวประไพ  สิทธิเดช

 

   
นางสาวภัณฑิลา  วรสวัสดิ์                                                   

นางสาวนาฏยา เซ่งเข็ม

 

     

 นางสาวรอกีย๊ะ  หล้าดี

                                                           

นายณภัทร นิมุ

 

     
                                                                     

 

      
        นาย ศรันย์วิช จั่วสกุล                                                                  

                       

                                                  นางสาววริญญา บุตรเหล่                                                                               

    

 ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

 

 นางสาวธีร์จุฑา สังข์สกุล                                                        


 

 จ้างเหมาบริการ

     

 นางสาวนิตินุช  สุมธิเกิด

บรรณารักษ์ห้องสมุด

                                                                 

 

 


 

 

นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร

 ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเมืองภูเก็ต

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ระบบช่วยเหลือผู้เรียน

 


กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต
33 / 44 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel : 076-211-277  Fax : 076-240-440
Email : mangphuket83@hotmail.com