.

กศน.อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ยินดีต้อนรับ

 
 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ICT หลักสูตรพัฒนาเว็บไซต์ มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
  หน้าหลัก    ��������������������� 
���������������������
 

นางขวัญใจ ศุภทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     

 

 นายธวัชชัย อินทรสุวรรณ์
          ครูผู้ช่วย              

 

 

     

 

                                         

 

                                                   ลูกจ้างประจำ

     
  นางพรทิพย์ ศิริรัตนพันธุ์
                          พนักงานพิมพ์ ส ๓                            

 

 

พนักงานราชการ

ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

     
นางกนกวรรณ  เดชรักษา                                                           

นายธนดล  ยืนยงค์

 พนักงานราชการ

ตำแหน่งครู กศน. ตำบล

     

นางสาวจตุพร  แซ่หลี

                                                  

 นางสาวจันธิราย์  พิบาลฆ่าสัตว์

 

                                                  
นางสาวสุจิตรา  ชามทอง   นางสาวปิยวรรณ์  ชุมแคล้ว

 

   
นางจริยา  อาดำ                                                              นางสาวประไพ  สิทธิเดช

 

   
นางสาวภัณฑิลา  วรสวัสดิ์                                                   

นางสาวนาฏยา เซ่งเข็ม

 

     

 นางสาวรอกีย๊ะ  หล้าดี

                                                           

นายณภัทร นิมุ

 

     
                                                                     

 

      
        นาย ศรันย์วิช จั่วสกุล                                                                  

                       

                                                  นางสาววริญญา บุตรเหล่                                                                               

    

 ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

 

 นางสาวธีร์จุฑา สังข์สกุล                                                        


 

 จ้างเหมาบริการ

     

 นางสาวนิตินุช  สุมธิเกิด

บรรณารักษ์ห้องสมุด

                                                                 

 

 


 

 

นางขวัญใจ ศุภทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ระบบช่วยเหลือผู้เรียน

เช็ครายวิชา

เช็คเกรด

ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ที่คาดว่าจะจบ

แจ้งผลสอบ

คลิ๊กเลย

 
 

กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต
33 / 44 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel : 076-211-277  Fax : 076-240-440
Email : mangphuket83@hotmail.com