.

กศน.ตำบลป่าตอง  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  ยินดีต้อนรับ 

 
 
 
 
 
 
 
ท่านมีความสนใจในหลักสูตรศุนย์ฝึกอาชีพเพื่อการมีงานใดมากที่สุด ?
หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ
หลักสูตรธุรกิจกาแฟโบราณ
หลักสูตรการขายซูชิ
หลักสูตรนวดฝ้าเท้าเพื่อสุขภาพ
ภาษาจีนเพื่อพนักงานบริการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการมีงานทำ
ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานขายสินค้า
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  หน้าหลัก    ������������������������.������������������������������ 
������������������������.������������������������������
 

 กศน.ตำบลป่าตอง

ชื่อสถานศึกษา   กศน.ตำบลป่าตอง สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้

ที่ตั้ง  บริเวณห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารีอำเภอกะทู้  ถนน หน้าหาด ตำบล ป่าตอง  อำเภอ กะทู้  จังหวัด ภูเก็ต   รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๕๐ 

 E – mail : anchalee599@hotmail.com

Websitehttp://phuket.nfe.go.th/patong

สังกัด  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ตสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลป่าตอง

ตามนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษาในรอบทศวรรษที่สองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญต่อเป้าหมายที่ต้องการให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ   โดยมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบของการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย คือ    การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  การสร้างเสริมความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาของประชาชน และ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต     รวมทั้งการสร้างเสริมสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสำนักงาน กศน.ได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ โดยการตั้ง กศน.ตำบลป่าตองขึ้น เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓  และเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  การจัดตั้ง กศน.ตำบลป่าตองขึ้นนี้ จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการรูปแบบการศึกษาต่างๆ เข้าด้วยกัน 
          จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น กศน.อำเภอกะทู้ โดย กศน.ตำบลป่าตอง ซึ่งมีบทบาทโดยตรงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ พร้อมทั้งจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาในพื้นที่ตำบลป่าตอง ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เทศบาลเมืองป่าตอง โดย นายเปี่ยน  กี่สิ้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ที่ว่าการอำเภอกะทู้  เกษตรอำเภอกะทู้ สาธารณสุขอำเภอกะทู้ สถานีตำรวจภูธรอำเภอกะทู้ โรงเรียนในเขตตำบลป่าตอง ได้ให้การสนับสนุนในการจัดตั้ง กศน
.ตำบลป่าตองขึ้น 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจการศึกษาของกศน.ตำบลป่าตอง

กศน.ตำบลป่าตอง ได้พิจารณาข้อมูลจากสภาพพื้นที่และชุมชน ตลอดจนความต้องการของชุมชน และกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน นโยบายเป้าหมายของการศึกษาชาติของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งสภาวะวิกฤตของสังคมปัจจุบัน มากำหนดเป็นปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของ กศน.ตำบลป่าตอง ไว้ดังนี้

ปรัชญาการศึกษาของกศน.ตำบลป่าตอง

ปัญญาดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี เน้นภาคีเครือข่าย 

วิสัยทัศน์

           กศน.ตำบลป่าตอง จะเป็นองค์กรในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นบุคคลใฝ่เรียนใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ และประสานเครือข่ายร่วมจัดการศึกษา เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

อัตลักษณ์ (เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕)

 “เทคโนโลยีเด่น  เน้นความรู้  คู่คุณธรรม”

เอกลักษณ์ (เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕)      

 “เด่นทีมงาน  ประสานภาคีเครือข่าย”

 

 

  

 

 

 
 
 
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 ธันวาคม 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.81.89.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 233,093
 
 

 
กศน.ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
บริเวณห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอกะทู้ ถนนหน้าหาดป่าตอง
Tel : 0815995407  Fax : 076-344222
Email : anchalee599@hotmail.co.th