หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

๑.๑ ที่ตั้ง

ตำบลรัษฏาเป็นหนึ่งใน  ๘  ตำบลของอำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  เดิมชื่อ  " ตำบลสั้นใน "

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๓  ได้เปลี่ยนชื่อ จากตำบลสั้นในเป็น ตำบลรัษฏา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิษศรภักดี ( คอซิมบี้   ณ ระนอง ) ผู้ว่าการมณฑลภูเก็ตในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรัษฏา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒๒๒/๒๔๙๙ เป็นหนึ่งใน ๔๑  องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๑๙  องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฏาถูกยกเลิก โดยคำสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖/๒๕๑๕ ให้มีฐานะเป็นสภาตำบลเหมือนกันทั่วประเทศต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม  ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน และได้เป็นหนึ่งในจำนวน ๑๙ แห่ง ทั่วประเทศ ที่ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น ๑ ในการยกฐานะในครั้งแรกจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลรัษฎา เมื่อวันที่ ๓๐สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐

ทิศเหนือ            ติดกับเขตตำบลเกาะแก้ว
ทิศใต้                ติดกับเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต
ทิศตะวันออก     ติดกับทะเลอันดามัน
ทิศตะวันตก       ติดกับเขตตำบลวิชิตและตำบลกระทู้

 

๑.๒ เนื้อที่

พื้นที่ตำบลมีเนื้อที่โดยประมาณ ๓๘ ตารางกิโลเมตร (๒๓,๙๙๔ ไร่)พื้นที่ประมาณ ร้อยละ ๔๐ เป็นภูเขา อีกร้อยละ ๖๐ เป็นพื้นที่ราบประกอบด้วยที่ราบเนินเขา (ม.๒,,๕ และ ม.๖) และที่ราบริมฝั่งทะเล (ม.๑,๔ และ ๗) ซึ่งเป็นป่าชายเลน มีหมู่บ้าน ๗ หมู่บ้าน ม.๑ บ้านเกาะสิเหร่ ม.๒ บ้านบางชีเหล้า,หมู่ที่ ๓ บ้านกู้กู, ม.๔ บ้านแหลมตุ๊กแก, ม.๕ บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก, ม.๖ บ้านหลักกงษี ม.๗ บ้านท่าเรือใหม่ บ้านแหลมห งา หมู่ ๑ ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 ๑.๓ ภูมิประเทศ

พื้นที่ประมาณร้อยละ ๔๐ เป็นภูเขา อีกร้อยละ ๖๐เป็นพื้นที่ราบประกอบด้วยที่ราบเนินเขา  ราบ

ประกอบด้วยที่ราบเนินเขา (ม.๒,,๕ และ ม.๖) และที่ราบริมฝั่งทะเล (ม.๑,๔ และ ๗) 

จำนวนหมู่บ้าน

ตำบลรัษฎา  แบ่งการปกครองท้องที่ออกเป็น ๗  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่  ๑             บ้านเกาะสิเหร่

หมู่ที่  ๒              บ้านบางชีเหล้า

หมู่ที่   ๓            บ้านกู้กู

หมู่ที่   ๔            บ้านแหลมตุ๊กแก

หมู่ที่   ๕            บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก

หมู่ที่   ๖            บ้านหลักกงษี

หมู่ที่   ๗            บ้านท่าเรือใหม่

 

นโยบายและจุดเน้น สำนัก กศน 3.doc