.

กศน.ตำบลราไวย์  ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
การให้บริการของครู กศน.ตำบล ?
ดีมาก
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
 
 
 
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 เมษายน 2567
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.201.97.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 152,718
 
 

  หน้าหลัก     
 

 นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน

กศน.ตำบลราไวย์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

-------------------------------

ปรัชญาของ กศน.ตำบลราไวย์

ปรัชญา   ความรู้ คู่คุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์  กศน. ตำบลราไวย์ จัดและส่งเสริมการศึกษาให้ผู้รับบริการได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

อัตลักษณ์   “มีความรู้ คู่คุณธรรม”

เอกลักษณ์    “จิตอาสา  ให้บริการ ทำงานเป็นทีม”

พันธกิจ

          ๑. ปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกให้มีความพร้อมในการให้บริการ

๒. จัดหา วัสดุ และครุภัณฑ์ พื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพียงพอกับความต้องการ

. ดูแล บำรุงรักษาวัสดุ และครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

. จัดหาสื่อการเรียนรู้ทุกประเภท เช่น หนังสือแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์หนังสือทั่วไป ฯลฯ

.ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการทำงานกับครู ศรช. ชุมชนและภาคีเครือข่าย

.ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ในพื้นที่ กศน. ตำบล ที่รับผิดชอบ

. รับการอบรมพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามแผนที่ กศน.อำเภอหรือจังหวัด กำหนด

๗. จัดกิจกรรม กศน. ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่รับผิดชอบ

. ประสานการทำงานร่วมกับ หัวหน้า กศน.ตำบล ชุมชนและภาคีเครือข่าย

. สรรหาคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กศน. กำหนด

๑๐. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจให้แก่คณะกรรมการ กศน. ตำบล เกี่ยวกับการดำเนินงาน กศน. ตำบล และการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กศน. ตำบล

๑๑.แสวงหา รวบรวมและจัดทำทำเนียบภาคีเครือข่ายในระดับตำบล กศน. ตำบล

๑๒.สร้างความเข้าใจให้แก่ภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน กศน.ตำบล และเสริมสร้างแรงจูงใจและความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมการจัดกิจกรรม กศน.ตำบล

 

 

 

กิจกรรมหลักของ กศน. ตำบล งาน/กิจกรรม วิธีการดำเนินงาน

. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน (Informationcenter)

.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศระดับชุมชน ให้ครบถ้วน ถูกต้องทันสมัย

.๒ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ กศน. ตำบล และแผนปฏิบัติการประจำปี นำเสนอแผน ต่อคณะกรรมการ กศน. ตำบล และภาคีเครือข่าย  และนำเสนอแผนให้ กศน. อำเภอ อนุมัติ

.๓ นำเสนอความรู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของชุมชนให้ถูกต้องและทันสมัยและส่งเสริมให้ประชาชนมี  ทักษะความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล

. ศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้ (Opportunity Center)

.๑ ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เช่น คณะกรรมการ  ชุมชน อบต. สถานีอนามัย  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน วัด ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมบริการชุมชน

.๒ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ของภาคีเครือข่าย ในการจัดการเรียนรู้

.๓ เชื่อมโยงรูปแบบการให้บริการของหน่วยงานภาคีเครือข่าย กับ กศน. ตำบล เช่น ส่งเสริมและหรือจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างโอกาส การเรียนรู้ของประชาชน

.๔ พัฒนารูปแบบกิจกรรมให้หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

.๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เช่น จัดทำเว็บไซด์ กศน.ตำบล

.ศูนย์การเรียนชุมชน(Learning Center)

.๑ ออกแบบกิจกรรม/โปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

.๒ จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชน เช่น ส่งเสริมการรู้หนังสือ  การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการศึกษาต่อเนื่อง โดยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ(ดำเนินการเป็นลำดับแรก) เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนส่งเสริมการมีงานทำ  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  เป็นต้น

๓.๓ จัดบริการสื่อทุกประเภท เช่น สื่อสิ่งพิมพ์(นสพ.) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาธิต สื่อทดลอง วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เป็นต้น

๓.๔ บริการ Student Channel เพื่อเสริมศักยภาพให้กับโรงเรียนดีประจำตำบล

.๕ บริการการศึกษาทางไกล (ETV)ให้แก่นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป

. ศูนย์ชุมชน (CommunityCenter)

๔.๑ จัดและส่งเสริมให้ กศน. ตำบล เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน เช่น เวทีชาวบ้าน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม เวทีประชาธิปไตย กีฬา ฯลฯโดยทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้ง อบต. เทศบาล ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งอาสาสมัครต่างๆ ใน ชุมชนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน

กศน.ตำบลราไวย์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

-------------------------------

ปรัชญาของ กศน.ตำบลราไวย์

ปรัชญา   ความรู้ คู่คุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์  กศน. ตำบลราไวย์ จัดและส่งเสริมการศึกษาให้ผู้รับบริการได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

อัตลักษณ์   “มีความรู้ คู่คุณธรรม”

เอกลักษณ์    “จิตอาสา  ให้บริการ ทำงานเป็นทีม”

พันธกิจ

          ๑. ปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกให้มีความพร้อมในการให้บริการ

๒. จัดหา วัสดุ และครุภัณฑ์ พื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพียงพอกับความต้องการ

. ดูแล บำรุงรักษาวัสดุ และครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

. จัดหาสื่อการเรียนรู้ทุกประเภท เช่น หนังสือแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์หนังสือทั่วไป ฯลฯ

.ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการทำงานกับครู ศรช. ชุมชนและภาคีเครือข่าย

.ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ในพื้นที่ กศน. ตำบล ที่รับผิดชอบ

. รับการอบรมพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามแผนที่ กศน.อำเภอหรือจังหวัด กำหนด

๗. จัดกิจกรรม กศน. ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่รับผิดชอบ

. ประสานการทำงานร่วมกับ หัวหน้า กศน.ตำบล ชุมชนและภาคีเครือข่าย

. สรรหาคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กศน. กำหนด

๑๐. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจให้แก่คณะกรรมการ กศน. ตำบล เกี่ยวกับการดำเนินงาน กศน. ตำบล และการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กศน. ตำบล

๑๑.แสวงหา รวบรวมและจัดทำทำเนียบภาคีเครือข่ายในระดับตำบล กศน. ตำบล

๑๒.สร้างความเข้าใจให้แก่ภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน กศน.ตำบล และเสริมสร้างแรงจูงใจและความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมการจัดกิจกรรม กศน.ตำบล

 

 

 

กิจกรรมหลักของ กศน. ตำบล งาน/กิจกรรม วิธีการดำเนินงาน

. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน (Informationcenter)

.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศระดับชุมชน ให้ครบถ้วน ถูกต้องทันสมัย

.๒ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ กศน. ตำบล และแผนปฏิบัติการประจำปี นำเสนอแผน ต่อคณะกรรมการ กศน. ตำบล และภาคีเครือข่าย  และนำเสนอแผนให้ กศน. อำเภอ อนุมัติ

.๓ นำเสนอความรู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของชุมชนให้ถูกต้องและทันสมัยและส่งเสริมให้ประชาชนมี  ทักษะความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล

. ศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้ (Opportunity Center)

.๑ ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เช่น คณะกรรมการ  ชุมชน อบต. สถานีอนามัย  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน วัด ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมบริการชุมชน

.๒ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ของภาคีเครือข่าย ในการจัดการเรียนรู้

.๓ เชื่อมโยงรูปแบบการให้บริการของหน่วยงานภาคีเครือข่าย กับ กศน. ตำบล เช่น ส่งเสริมและหรือจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างโอกาส การเรียนรู้ของประชาชน

.๔ พัฒนารูปแบบกิจกรรมให้หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

.๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เช่น จัดทำเว็บไซด์ กศน.ตำบล

.ศูนย์การเรียนชุมชน(Learning Center)

.๑ ออกแบบกิจกรรม/โปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

.๒ จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชน เช่น ส่งเสริมการรู้หนังสือ  การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการศึกษาต่อเนื่อง โดยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ(ดำเนินการเป็นลำดับแรก) เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนส่งเสริมการมีงานทำ  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  เป็นต้น

๓.๓ จัดบริการสื่อทุกประเภท เช่น สื่อสิ่งพิมพ์(นสพ.) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาธิต สื่อทดลอง วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เป็นต้น

๓.๔ บริการ Student Channel เพื่อเสริมศักยภาพให้กับโรงเรียนดีประจำตำบล

.๕ บริการการศึกษาทางไกล (ETV)ให้แก่นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป

. ศูนย์ชุมชน (CommunityCenter)

๔.๑ จัดและส่งเสริมให้ กศน. ตำบล เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน เช่น เวทีชาวบ้าน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม เวทีประชาธิปไตย กีฬา ฯลฯโดยทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้ง อบต. เทศบาล ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งอาสาสมัครต่างๆ ใน ชุมชน

 

นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต

นางสาววริญญา บุตรเหล่

ครู กศน.ตำบล

 
กศน.ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
11/6 หมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
Tel : 076-211277 มือถือ 093-9182533  Fax : 076-242440
Email : phuket@nfe.go.th