.

กศน.ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ 

 
 
 
 
 
 
คุณคิดว่าบการจัดอบรมอาชีพเพื่อการมีงานทำมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������������������������������ ���������.������������ 
������������������������������������������������ ���������.������������
 

 นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

--------------------------------------------------------------------

วิสัยทัศน์

คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ การมีอาชีพ และการมีความสามารถเชิงการแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

๑. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและ สังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ อาเซียนเพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร

๓. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๔. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติ ของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ของคนในชุมชน และการส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ การดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

๑. คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

๒. ประชากรวัยแรงงานมีระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น และมีอาชีพที่สามารถ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

๓. ชุมชนมีฐานอาชีพที่กว้างและหลากหลาย สามารถพัฒนาไปสู่ระดับวิสาหกิจชุมชนที่มี

ความสามารถเชิงการแข่งขัน มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และความเข้มแข็งของชุมชน

๔. ประชาชนมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการเรียนรู้ แก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างสร้างสรรค์

๕. ประชาชนมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษากลุ่มประเทศ อาเซียน รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความเป็นประชาคมอาเซียน

๖. องค์กรภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง กว้างขวางและต่อเนื่อง

๗. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง

๘. หน่วยงานและสถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมี ประสิทธิผล

๙. ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มีกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยใช้รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี กศน.ตำบลและศูนย์การเรียน ชุมชนต่างๆ เป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรู้

๑๐. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของคนไทยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ (เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัย แรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย กลุ่มคนไทย ในต่างประเทศ กลุ่มคนไทยทั่วไป เป็นต้น) ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความตอ้ งการ

๒. จำนวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ ๕๙ ปี) ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เป็น ผู้อ่านออกเขียนได้

๓. จำนวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ ๕๙ ปี) กลุ่มเป้าหมายที่เรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบ

๔. จำนวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ ๕๙ ปี) กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค

๕. ร้อยละของชุมชน (ตำบล/หมู่บ้าน) เป้าหมายที่ประชาชนในพื้นที่ทไี่ ด้รับการอบรม หลักสูตร การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำแล้ว สามารถจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระดับตำบล/ หมู่บ้านได้

๖. จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการการเรียนรู้/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทาง วิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

๗. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการการเรียนรู้/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแล้ว มีการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์และ มองเห็นแนวทางการนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได .

๘. จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการศึกษาอบรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษากลุ่มประเทศอาเซียน และความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความเป็นประชาคม อาเซียน

๙. จำนวนองค์กรภาคส่วนต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับประเทศไทย

๑๐. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา กศน. ที่มีการพัฒนา/วิจัยและพัฒนาสื่อและ เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย

๑๑. ร้อยละของผู้เรียน/ผู้เข้ารับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีความพึงพอใจในคุณภาพและปริมาณ/ความหลากหลายของสื่อการเรียนรู้ที่หน่วยงานและ สถานศึกษา กศน.จัดบริการ

๑๒. ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่มีการบริหารจัดการ และพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยขององค์กร

๑๓. ร้อยละของ กศน. ตำบล และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยใช้ปัญหาของชุมชนเป็นศูนย์กลาง

๑๔. ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่สามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด/ ตามแผนที่กำหนดไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายเร่งด่วน

๑. ส่งเสริมการอ่านและเพิ่มอัตราการรู้หนังสือของคนไทยให้สามารถอ่านออกเขียนได้

    ๑.๑ เร่งพัฒนาเครื่องมือสำรวจและประเมินระดับการรู้หนังสือไทย และดำเนินการ สำรวจและประเมินระดับการรู้หนังสือของประชากรวัยแรงงานผู้ไม่รู้หนังสือในทุกพื้นที่ โดยเน้น กลุ่มเป้าหมายอายุ ๑๕-๕๙ ปี เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือทั้งในระดับพื้นที่และ ส่วนกลางให้มีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นระบบเดียวกัน พร้อมทั้งให้กำหนดเป้าหมายการ พัฒนาประชากรให้รู้หนังสือไทยเป็นรายไตรมาส

    ๑.๒ เร่งจัดการศึกษาให้ผู้ไม่รู้หนังสือตามผลการสำรวจและประเมินระดับการรู้ หนังสือไทย ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทยของสำนักงาน กศน.และ สื่อที่เหมาะสมกับสภาพ และพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย

     ๑.๓ เร่งพัฒนาสมรรถนะของครู กศน.และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการ รู้หนังสือ โดยให้มีความรู้และความเข้าใจวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือตามหลักสูตรการรู้ หนังสือไทยของสำนักงาน กศน. และมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมี ประสิทธิภาพ

    ๑.๔ มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ และการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือใน การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน

๒. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ ผู้ด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ

    ๒.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ที่เหมาะสมสำหรับสถานศึกษา และ กศน.ตำบล เพื่อสนับสนุนการบริหาร การจัดกิจกรรม และการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง ทั่วถึง มีคุณภาพ และทันเวลา

๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management Systems : LMS) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ประโยชน์สำหรับการรับสมัคร การขึ้นทะเบียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ ประชาชน

๓) พัฒนาและเผยแพร่สื่อการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการศึกษาตลอดชีวิตของ ประชาชน

๔) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management Systems: LMS) ให้สามารถใช้ระบบเพื่อจัดการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

    ๒.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทาง การศึกษา

๑) พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถใช้ ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management Systems: LMS) เป็นเครื่องมือในการ จัดการเรียนรู้ การให้บริการทางการศึกษา ที่เป็นประโยชน์กับการยกระดับและการพัฒนาคุณภาพ การศึกษานอกระบบ และเพิ่มโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน

๒) จัดตั้งศูนย์สื่อ กศน. (ONIE Media Centre) ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ที่ เป็นศูนย์ผลิตและเผยแพร่สื่อ กศน.ที่มีคุณภาพ เพื่อให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

๓) จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษาในสถานศึกษา ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการอื่น

    ๒.๓ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

๑) พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบด้วยการใช้ระบบการ สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)

๒) พัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ให้เชื่อมโยงกับระบบบริหาร จัดการการเรียนรู้ (Learning Management Systems: LMS)

๓) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล ให้มีความทันสมัย มีหลักสูตรและสาระ การเรียนรู้ที่หลากหลาย และสถานศึกษา กศน.สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับ กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

๔) พัฒนาระบบช่องทางแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (Portal Web) ที่มีเนื้อหาสาระที่ หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน

๕) พัฒนาบ้านหนังสืออัจฉริยะให้เป็นแหล่งเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

๓. ยกระดับคุณภาพงานการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

    ๓.๑ เร่งพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ให้มีการเรียนและการทำกิจกรรม วิชาการเพื่อเสริมและเติมเต็มความรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง

    ๓.๒ เร่งพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะของครู กศน. และพัฒนาครู กศน.ให้มีสมรรถนะ ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมตามหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ รวมทั้งจัดให้ มีการประเมินสมรรถนะบุคคลดังกล่าวก่อนเข้าทำงาน กศน. และให้มีการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของครู กศน.เพื่อให้ครู กศน.ทุกคนได้นำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

    ๓.๓ พัฒนาครู กศน. ให้เป็นทั้งผู้สอนและผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ กศน. ที่สามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและบูรณาการวิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project - based learning) และกระบวนการเรียนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา โดยผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วย ตนเอง

    ๓.๔ เร่งจัดหา รวบรวม และพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งสื่อเอกสารและสื่อเทคโนโลยี พร้อมทั้งจัดทำสรุปสาระสำคัญของแต่ละรายวิชา เพื่อความ สะดวกในการเผยแพร่ จัดทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ ที่สามารถเพิ่มความหลากหลายของ สื่อการเรียนและพัฒนาศูนย์สื่อ กศน. (ONIE Media Centre) ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา

    ๓.๕ พัฒนาและบริหารจัดการระบบ TV กศน. /โทรทัศน์ช่อง ติวเตอร์ กศน. วิทยุ และอินเทอร์เน็ต ให้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง

    ๓.๖ พัฒนาระบบสะสมผลการเรียนและระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให้กับประชากรวัย แรงงานที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ๓.๗ เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกันในการจัดการศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

๔. ยกระดับการฝึกอบรมอาชีพและ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อผลิตกำลังคนที่มี ศักยภาพในการแข่งขัน รองรับการเข้าสู่ระบบการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

    ๔.๑ พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไปสู่ระดับ วิสาหกิจชุมชน

๑) พัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดี เกี่ยวกับการบริหาร จัดการธุรกิจ และสามารถจัดและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการ มีอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           ๒) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และการฝึกอบรม ที่เน้นการปฏิบัติ การศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้โลกอาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ในอาชีพ โดยตรง การฝึกประสบการณ์อาชีพจากการปฏิบัติจริงทั้งจากสถานที่ และกิจกรรมต่างๆ อาทิ สถานศึกษา สถานประกอบการ กิจกรรมจิตอาสา มหกรรมงานอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทักษะและเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพ ได้จริง และมีศักยภาพในการแข่งขัน รองรับการเข้าสู่ระบบการค้าสากลแลการค้าเสรี ของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๓) พัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม สาธิต แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้าและบริการของชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา และศูนย์บริการ ข่าวสารข้อมูล สำหรับชุมชนที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

๔) ประสานการดำเนินงานกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและแหล่งเรียนรู้ ของ หน่วยงานและสถานศึกษาอื่น ตลอดจนภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายอื่นในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยง เป็นเครือข่ายการฝึกและสร้างอาชีพของประชาชนและชุมชนในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ ระหว่างจังหวัด

๕) เร่งรัดพัฒนาระบบแนะแนว ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง แหล่งทุนต่างๆ สำหรับเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง

๖) กำกับ ติดตาม ประเมินผล วิจัย และพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษา อาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างเป็นระบบ และนำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามความต้องการด้านการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำของประชาชน ของตลาด และทิศทางการพัฒนาประเทศ

    ๔.๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสายอาชีพเพื่อการเข้าสู่การอาชีวศึกษา

๑) พัฒนาและจัดทำหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่เป็นมาตรฐาน และผู้เรียนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการประกอบอาชีพได้จริง

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้อาชีพ ไปเทียบระดับการศึกษา และเทียบโอนความรู้สู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน หรือเข้าสู่การศึกษาสายอาชีวศึกษา

๓) ประสานความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ ในลักษณะไตรภาคีเพื่อการส่งต่อผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำของ กศน. เข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษาได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

๔) พัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษา ที่ออกกลางคันและนักเรียน/นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ และประชาชนทั่วไป เห็นช่องทาง และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา

๕) กำกับ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสายอาชีพ ของ กศน. และนำผลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๕. จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอ/เขต

    ๕.๑ เร่งสำรวจความต้องการด้านการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีนภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศ  อาเซียนเพื่อนำมากำหนดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านอาเซียนสำหรับกลุ่มเป้าหมายตามบริบท และความต้องการของแต่ละพื้นที่

    ๕.๒ เร่งพัฒนาและจัดทำหลักสูตร สื่อ แบบเรียนการศึกษาต่อเนื่องด้าน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน) และความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างขีด ความสามารถของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายสตรีในทุกกลุ่มอาชีพ ให้สามารถใช้ ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย ๑ ภาษาตามบริบทและความต้องการของแ

 

 รายงานสถานการณ์ โควิด

 Facebook กศน.ตำบลตลาดเหนือ

  ข้อมูล ASEAN

 

 

 

 
 
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 6 ธันวาคม 2564
 
 
กศน.ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนซอยก่อไผ่
Tel : 0869552248  Fax : 076-211277
Email : phuket@nfe.go.th/taladnua