หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
การเปิดศูนย์ 3 วัย จังหวัดภูเก็ต
จัดโครงการอบรมแกนนำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต้านยาเสพติด "เทิดไท้องค์ราชัน" และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557
อบรม นักศึกษา คุณธรรมหลักของคนไทย 12 ประการ
จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 40 ชั่วโมง
พัฒนาครู กศน.
กีฬา กศน.เกมส์ ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง
กีฬา กศน.เมืองภูเก็ต เกมส์ ครั้งที่17
ปฏิบัติธรรม
อบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมสร้างความ สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 ต่อไป