.

 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอถลาง ยินดีต้อนรับ 

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 

 

บริบทพื้นฐาน

                                จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชน สังคม ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในชุมชน สังคมอย่างมีความสุข ซึ่งไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ และสิทธิมนุษยชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้กำหนดในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้หลักสูตรดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

                                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง มีหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสนองความต้องการของชุมชน ทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ยังไม่จบการศึกษาตามระบบ ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอ กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มีความประสงค์ศึกษาต่อในระดับที่สูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

                                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง จึงได้จัดหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นฐานสำหรับประชากรในชุมชนได้ยกระดับการศึกษาให้สูงขั้น สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 ปรัชญา

                                การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการเรียนรู้ ที่มุ่งสู่การพัฒนา การคิด การตัดสินใจ เพื่อตนเอง ชุมชน และสังคม อย่างมีคุณภาพ

 วิสัยทัศน์

                                การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง มุ่งจัดการส่งเสริม ให้ประชาชนนอกโรงเรียน เข้าถึงโอกาส การเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยสารมารถคิดและตัดสินใจ อย่างมีประสิทธิภาพ

 พันธกิจ

                                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง ได้กำหนดพันธกิจในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ดังนี้

                               1. ยกระดับการศึกษาที่มุ่งเน้น ให้ประชาชนนอกระบบ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต ของตนเองในสังคม ได้อย่างมีความสุข

                                2. จัดการเรียนรู้ตามหาลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งให้ผู้เรียน มีความสามารถในการเรียนรู้ โดยเน้นพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ และสร้างองค์ความรู้ สำหรับตนเอง และชุมชน สังคม

                                3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนอย่างกว้างขวาง

                                4. สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

-

นางสาวกนกอร มากนคร
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอกะทู้

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอถลาง

นางสาววรัญญา จันทรโชตะ
 ครู คศ.1
สกร.อำเภอถลาง


นายไตรทศ มะโนสด
 ครูผู้ช่วย
สกร.อำเภอถลาง

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 17 มิถุนายน 2567
 
 

 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.151.124
คุณเข้าชมลำดับที่ 131,545
 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
78 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
Tel : 076-311992, 076-313114  Fax : 076-311992
Email : ืืnfe.thalang@gmail.com