.

 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอถลาง ยินดีต้อนรับ 

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������������ / ��������������������� 
������������������������������ / ���������������������
 

 

บริบทพื้นฐาน

                                จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชน สังคม ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในชุมชน สังคมอย่างมีความสุข ซึ่งไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ และสิทธิมนุษยชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้กำหนดในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้หลักสูตรดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

                                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง มีหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสนองความต้องการของชุมชน ทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ยังไม่จบการศึกษาตามระบบ ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอ กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มีความประสงค์ศึกษาต่อในระดับที่สูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

                                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง จึงได้จัดหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นฐานสำหรับประชากรในชุมชนได้ยกระดับการศึกษาให้สูงขั้น สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 ปรัชญา

                                การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการเรียนรู้ ที่มุ่งสู่การพัฒนา การคิด การตัดสินใจ เพื่อตนเอง ชุมชน และสังคม อย่างมีคุณภาพ

 วิสัยทัศน์

                                การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง มุ่งจัดการส่งเสริม ให้ประชาชนนอกโรงเรียน เข้าถึงโอกาส การเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยสารมารถคิดและตัดสินใจ อย่างมีประสิทธิภาพ

 พันธกิจ

                                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง ได้กำหนดพันธกิจในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ดังนี้

                               1. ยกระดับการศึกษาที่มุ่งเน้น ให้ประชาชนนอกระบบ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต ของตนเองในสังคม ได้อย่างมีความสุข

                                2. จัดการเรียนรู้ตามหาลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งให้ผู้เรียน มีความสามารถในการเรียนรู้ โดยเน้นพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ และสร้างองค์ความรู้ สำหรับตนเอง และชุมชน สังคม

                                3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนอย่างกว้างขวาง

                                4. สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

-

นางสาวกนกอร มากนคร
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอกะทู้

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอถลาง

นางสาววรัญญา จันทรโชตะ
 ครู คศ.1
สกร.อำเภอถลาง


นายไตรทศ มะโนสด
 ครูผู้ช่วย
สกร.อำเภอถลาง

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
 
 

 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.194.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 122,304
 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
78 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
Tel : 076-311992, 076-313114  Fax : 076-311992
Email : ืืnfe.thalang@gmail.com