หน้าหลัก    ผลงานของเรา    รายละเอียด 
ผลงานของเรา
 
  รับประกาศนียบัตร  
      

 

     รับประกาศนียบัตรจากท่านผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.ภาคใต้ โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT หลักสูตร โปรแกรม Powerpoint 2007 Advance เพื่อใช้ในการนำเสนองานห้องสมุด