ข้อมูลผู้เรียน : ระดับจังหวัด .

ลำดับ รหัส สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1283010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต 6 7
ลำดับ รหัส สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน