ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1283010001 กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต 2 1
2 1283020000 กศน.อำเภอกะทู้ 4 6
3 1283030000 กศน.อำเภอถลาง 0 0
รวม 6 7
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน