ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1283020001 กศน.ตำบลกะทู้ 0 0
2 1283020002 กศน.ตำบลป่าตอง 4 6
3 1283020003 กศน.ตำบลกมลา 0 0
รวม 4 6
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน