ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1283030001 กศน.ตำบลเทพกระษัตรี 0 0
2 1283030002 กศน.ตำบลศรีสุนทร 0 0
3 1283030003 กศน.ตำบลเชิงทะเล 0 0
4 1283030004 กศน.ตำบลป่าคลอก 0 0
5 1283030005 กศน.ตำบลไม้ขาว 0 0
6 1283030006 กศน.ตำบลสาคู 0 0
รวม 0 0
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน