เรื่อง
ปฏิบัติ
30 มี.ค. 2566 การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ กศน. NFE Awards กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
30 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลจำนวนผู้เรียน และจำนวนแบบพิมพ์หลักฐานทางการศึกษา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
29 มี.ค. 2566 การขอมีวิทยัฐานะของข้าราชการครูที่ยื่นคำขอผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
29 มี.ค. 2566 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
29 มี.ค. 2566 รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 มี.ค. 2566 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน "ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยศึกษา กศน." กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 มี.ค. 2566 แจ้งการหักประกันสังคม เดือนมีนาคม 2566 เพิ่ม กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 มี.ค. 2566 การอบรมพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ