เรื่อง
ปฏิบัติ
29 ต.ค. 2563 แนวปฏิบัติการเข้ารับการประเมิณคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (E-Exam) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
29 ต.ค. 2563 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
29 ต.ค. 2563 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 2 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
29 ต.ค. 2563 การเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 ต.ค. 2563 การดำเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 ต.ค. 2563 ด่วนที่สุด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
26 ต.ค. 2563 การไรายงานสรุปผลวันลาข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2563 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ต.ค. 2563 การตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ