เรื่อง
ปฏิบัติ
18 ต.ค. 2564 แจ้งแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
15 ต.ค. 2564 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธเบศฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 ต.ค. 2564 หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกาาตามข้อกำหนดออกตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 ฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ต.ค. 2564 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1/2564 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
11 ต.ค. 2564 ส่งสัญญาจ้างเหมาบริการบุคลากรและส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
09 ต.ค. 2564 การนำส่งข้อมูลผู้จบหลักสูตรและการรายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนที่ 1/2564 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
09 ต.ค. 2564 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
09 ต.ค. 2564 การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ