เรื่อง
ปฏิบัติ
17 ธ.ค. 2561 ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 ธ.ค. 2561 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 ธ.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนภูเก็ต คนต่งห่อ ประจำปีงบประมาณ 2562 *เฉพาะ กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
14 ธ.ค. 2561 แจ้งแผนการนิเทศไตรมาส 1 *เฉพาะ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
13 ธ.ค. 2561 แจ้งยกเลิกหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ0210.04/ว6654 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการเบิกจ่ายเงิ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ธ.ค. 2561 การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาใ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
11 ธ.ค. 2561 ด่วนที่สุด เผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านการเกษตรตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ 2 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
11 ธ.ค. 2561 ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการและคณะทำงานในการประเมินเทียบระดับการศึกษา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ