เรื่อง
ปฏิบัติ
15 ก.พ. 2561 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 25 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
15 ก.พ. 2561 ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ข.และครู ค.) หลักสูตร Digital Literacy และ E-commerce  กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
15 ก.พ. 2561 การประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 ก.พ. 2561 ด่วนที่สุด ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเจ้าหน้าที่ ผู้ปฎิบัติงานบันทึกข้อมูล ผลการดำเนินในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัดภูเก กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 ก.พ. 2561 การประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามา *เฉพาะ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
14 ก.พ. 2561 ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล DMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ก.พ. 2561 ขอความอนุเคระาห์ข้อมูลในการจัดทำรายงานสถิติจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2561 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ก.พ. 2561 ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล DMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ