เรื่อง
ปฏิบัติ
27 ม.ค. 2565 ด่วนที่สุด ปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาตกหล่นตามโครงการนโยบาย " พาน้องกลับมาเรียน" กระทรวงศึกษาธิการ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 ม.ค. 2565 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ N-Net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับศุนย์สอบ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 ม.ค. 2565 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทอสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 ม.ค. 2565 การดำเนินการจัดส่อบเทีบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 ม.ค. 2565 กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 ม.ค. 2565 เตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก้ต ประจำปี 2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 ม.ค. 2565 เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดรับชมและมีส่วนร่วมในรายการ "สายใย กศน." กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 ม.ค. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกาา 2564 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ