เรื่อง
ปฏิบัติ
11 เม.ย. 2567 ขอความอนุเคราะห์เผนแพร่ เพลงประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
04 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด จัดส่งข้อมูลการจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ *เฉพาะ กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
03 เม.ย. 2567 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้แผละเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
03 เม.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่สำคัญ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
03 เม.ย. 2567 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเมื่อพบบุหรี่ไฟฟ้า กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
03 เม.ย. 2567 แจ้งปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
03 เม.ย. 2567 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัมนาระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้อง กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
02 เม.ย. 2567 แจ้งกำหนดการและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบลตามหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด ศกร.ตำบล 5 ดีพรีเมียม กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ