เรื่อง
ปฏิบัติ
21 ก.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่นำหลัดสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ก.ย. 2561 ขอเชิญประชุม กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ก.ย. 2561 รายงานข้อมูลผลการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบศึกษา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ก.ย. 2561 แจ้งต่อสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคล กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 ก.ย. 2561 ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพในของ กศน.อำเภอ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 ก.ย. 2561 การฝึกประสบการณ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สัง กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 ก.ย. 2561 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (งบลงทุน) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 ก.ย. 2561 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบเงินอุดหนุน *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต รับแล้ว