เรื่อง
ปฏิบัติ
13 ก.ค. 2561 การดำเนินงานโครงการเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ก.ค. 2561 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2561 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ก.ค. 2561 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET) ครั้งที่  กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ก.ค. 2561 โครงการเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ก.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต รับแล้ว
12 ก.ค. 2561 การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ก.ค. 2561 กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
11 ก.ค. 2561 การใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ