เรื่อง
ปฏิบัติ
06 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ กศน.ทุกอำเภอ ยังไม่รับ
06 ธ.ค. 2565 จัดงาน สัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน กศน.ทุกอำเภอ ยังไม่รับ
06 ธ.ค. 2565 การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต ยังไม่รับ
06 ธ.ค. 2565 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพะรราชานุเคราะห์ฯ *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต ยังไม่รับ
06 ธ.ค. 2565 แบบสรุปผลการสำรวจความประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ทุกอำเภอ ยังไม่รับ
06 ธ.ค. 2565 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และรูปแบบวุฒิบัตรหรืแประกาศนียืบัตรของหน่วยงานราชการ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
06 ธ.ค. 2565 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการระดับพรีเมี่ยม ประจำปี 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
06 ธ.ค. 2565 สรุปผลการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทะธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ