เรื่อง
ปฏิบัติ
28 ก.ย. 2566 กำหนดการวันสอบธรรมสนามธรรม ปีการศึกษา 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
27 ก.ย. 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต รับแล้ว
27 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด ขอแจ้งเลื่อนการประชุมกรมการจังหวัด *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต รับแล้ว
26 ก.ย. 2566 ขอเชิญประชุมกรมการจังหวัด *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต รับแล้ว
26 ก.ย. 2566 การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 ก.ย. 2566 การนำส่งข้อมูลผู้จบหลักสูตรและรายงานข้อมูลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนที่ 1/2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือสำรวจกลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีน HPV กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด แบบสอบถามเรื่องการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ