เรื่อง
ปฏิบัติ
23 พ.ย. 2566 การกำหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
23 พ.ย. 2566 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
22 พ.ย. 2566 ขอส่งเล่มคู่มือแนวทางจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
22 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือข้อมูลสำคัญของจังหวัดภูเก็ต กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
22 พ.ย. 2566 แนวปฏิบัติการรับนักเรียนในดรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกาาภาคบังคับเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
22 พ.ย. 2566 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
22 พ.ย. 2566 ประชุมชีแจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ *เฉพาะ เมืองภูเก็ต กะทู้ รับไม่ครบ
22 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของ สกร.อำเภอถลาง *เฉพาะ กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว