เรื่อง
ปฏิบัติ
08 พ.ค. 2567 ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่องเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 พ.ค. 2567 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 พ.ค. 2567 ขอเชิญร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร *เฉพาะ เมืองภูเก็ต กะทู้ รับหมดแล้ว
07 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
07 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ *เฉพาะ กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
07 พ.ค. 2567 แจ้งปฏิทินการรายงานข้อมูลและสถิติของกรมส่งเสริมกาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2567 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
02 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
02 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ