เรื่อง
ปฏิบัติ
19 พ.ย. 2564 แจ้วปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน กศน. (DMIS) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 พ.ย. 2564 เชิญร่วมกิจกรรม อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มกันเพื่อเด็กปฐมวัย และจัดแสดงนิทรรศกาลหนังสือฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 พ.ย. 2564 ส่งรายงานกานประชุมประจำเดือน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 พ.ย. 2564 การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปี 2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 พ.ย. 2564 การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมฯผู้สูงอายุ ปี 2564 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 พ.ย. 2564 ส่งหนังสือทำเนียบศิษย์เก่า กศน.ที่ภาคภูมิใจ *เฉพาะ กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
17 พ.ย. 2564 การจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ปี 2564 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 พ.ย. 2564 การปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ รายวิชาการเงินเพือชีวิต กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ