เรื่อง
ปฏิบัติ
28 พ.ย. 2565 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 พ.ย. 2565 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อว มาตราการและแนวทางปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 พ.ย. 2565 ข้อเสนอแนะหลักสูตรทุจริตศึกษา ของคณะกรรมธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป ประเทศด้านการปราบปรามการทุจริต กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 พ.ย. 2565 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศึกษา กศน.อำเภอถลาง *เฉพาะ ถลาง กะทู้ รับหมดแล้ว
25 พ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 พ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีบ หลักสูตร Strategic HRm Organization Excellence กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 พ.ย. 2565 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศึกษา กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต *เฉพาะ เมืองภูเก็ต กะทู้ รับหมดแล้ว
24 พ.ย. 2565 ขอเชิญสนับสนุนและเชิญร่วมงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต  กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ