เรื่อง
ปฏิบัติ
19 ก.ค. 2567 ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 ก.ค. 2567 ขอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดัับ มิติความรู้ ความคิดคิด ครั้งที่ 1/2567 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 ก.ค. 2567 หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยตกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 ก.ค. 2567 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
17 ก.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ผลการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 ก.ค. 2567 ผลการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ Co-learning Space กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 ก.ค. 2567 ด่วนที่สุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 ก.ค. 2567 โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ *เฉพาะ กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว