เรื่อง
ปฏิบัติ
01 มี.ค. 2567 สำรวจความสนใจในรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
29 ก.พ. 2567 ขอเชิญเข้าร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
29 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์เผนแพร่สื่อการสอนรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
29 ก.พ. 2567 การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
29 ก.พ. 2567 แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
29 ก.พ. 2567 โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้แบบการคิดประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
29 ก.พ. 2567 ขอเชิญประชุม *เฉพาะ เมืองภูเก็ต กะทู้ รับหมดแล้ว
28 ก.พ. 2567 ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ