เรื่อง
ปฏิบัติ
25 พ.ย. 2564 รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2564 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
24 พ.ย. 2564 แนวทางการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
24 พ.ย. 2564 คะแนเฉลี่ยระดับประเทศและค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2563 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
24 พ.ย. 2564 แจ้งแนวทางการจ่าค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับ กศน.ตำบล กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
23 พ.ย. 2564 การดำเนินการจัดกิจกรรม ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งุความสุขให้น้องปีที่ 3 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
22 พ.ย. 2564 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 *เฉพาะ ถลาง กะทู้ รับหมดแล้ว
22 พ.ย. 2564 ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 พ.ย. 2564 การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ