เรื่อง
ปฏิบัติ
06 ธ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
06 ธ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
29 พ.ย. 2565 เลื่อนการรายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพเพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นถิ่นระดับจังหวัด รุ่นที่2 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
29 พ.ย. 2565 จัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายงการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 พ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่สรุปผลการวิเคราะห์และถอดบทเรียนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ N-net กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด ขอส่งแบบสำรวจความประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 พ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 พ.ย. 2565 การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ