เรื่อง
ปฏิบัติ
22 พ.ย. 2566 สรุปผลคะแนนการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาค กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
22 พ.ย. 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
22 พ.ย. 2566 ติดตาม กำกับและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของยาเสพติด *เฉพาะ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
22 พ.ย. 2566 การประชุมประจำเดือน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
22 พ.ย. 2566 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 พ.ย. 2566 จัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความร่วมช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ *เฉพาะ กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
20 พ.ย. 2566 ประกาศผลการคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 พ.ย. 2566 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ