เรื่อง
ปฏิบัติ
16 พ.ย. 2564 การเผนแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือรางเลื่อน ฉบับ e- book กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 พ.ย. 2564 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 พ.ย. 2564 ด่วนที่สุด รับสมัครอาสาสมัคร กศน. พร้อมคัดเลือกตัวแทนอาสาสมัคร กศน.แกนนำระดับจังหวัด กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 พ.ย. 2564 ด่วนที่สุด การร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนฌยบายของรัฐบาลฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 พ.ย. 2564 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 พ.ย. 2564 การนำแนวทางและสื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนมัยของประชาชนในชุมชน ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
10 พ.ย. 2564 ด่วนที่สุด การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน. ดีเด่น และ กศน. พรีเมี่ยม ประจำปี 2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
10 พ.ย. 2564 แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ