เรื่อง
ปฏิบัติ
24 พ.ย. 2565 การเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนทครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
24 พ.ย. 2565 การประชุมประจำเดือน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
24 พ.ย. 2565 การประชุมประจำเดือน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลนักศึกาาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 พ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 พ.ย. 2565 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 พ.ย. 2565 การสำรวจกลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรมศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางการ จิต สมอง กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 พ.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงวิธีการทดลองจ่ายเบี้ยประกัย และทางเลือกกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกัน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ