เรื่อง
ปฏิบัติ
30 เม.ย. 2567 ประสานความร่วมมือประสานการดำเนินกิจกรรมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย การจัดประชุมครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
30 เม.ย. 2567 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการดประชุมปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
26 เม.ย. 2567 ขอเชิญประชุมจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักาะและสรรถนะครู สกร. ด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
22 เม.ย. 2567 สำรวจข้อมูลฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังและเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกอาชีพและอบรมเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2566 *เฉพาะ เมืองภูเก็ต ถลาง รับหมดแล้ว
22 เม.ย. 2567 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 เม.ย. 2567 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 เม.ย. 2567 ส่งเอกสารรายงานผลการตรวจราชการและติดตรามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 เม.ย. 2567 การประชาพิจารณ์ (ร่าง) แนวทางการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ