เรื่อง
ปฏิบัติ
02 มี.ค. 2567 การสอดแทรกเนื้อหารการเรียนเพิ่มเติ่มในเรื่องประวัติศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีความสำคัญ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
02 มี.ค. 2567 การสำรวจความสนใจในรูปแบบวิะีการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
02 มี.ค. 2567 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
02 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด พ.ศ. 2567 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
02 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ "สื่อเสมือนจริงนำชมศุนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา แบบ 360 องศา" กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
02 มี.ค. 2567 การนำส่งข้อมูลผู้จบหลักสูตรและการรายงานข้อมูลผลการเรียน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
02 มี.ค. 2567 แนงปฏิบัติในการนำผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานและการยื่นคำขอผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
02 มี.ค. 2567 ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับกลุ่มอันดามัน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ