เรื่อง
ปฏิบัติ
21 ธ.ค. 2565 หนังสือพระราชนิพนธ์เพื่อจัดการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ธ.ค. 2565 การคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ประจำปีงบประมาณ 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ธ.ค. 2565 แนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด ขอส่งแบบสอบถามความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรมและสรุปผลการสำรวจและแบบสรุปผลการจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 ธ.ค. 2565 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการ ถนนปลอดภัย เด็กไทยไม่สูญเสีย กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 ธ.ค. 2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยะฐานะหรือเลื่อนวิทยัฐานะ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ธ.ค. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬา "กศน.ภูเก็ตเกมส์ 2566 " กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ