เรื่อง
ปฏิบัติ
12 ม.ค. 2566 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ "ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จ พ.ศ. ..." ฯ *เฉพาะ กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
12 ม.ค. 2566 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ "ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จ พ.ศ. ..." ฯ *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต รับแล้ว
12 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มออนไลน์ @linefamilyและwww.เพื่อนครอบครัว.com กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ม.ค. 2566 ขอเชิญครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมโครงการอบรม *เฉพาะ กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
12 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2566 *เฉพาะ เมืองภูเก็ต ถลาง รับหมดแล้ว
12 ม.ค. 2566 ขอส่งประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
10 ม.ค. 2566 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดผลฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
06 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางกาาศึกษา ตำแหน่งครู กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ