เรื่อง
ปฏิบัติ
16 พ.ย. 2565 สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 พ.ย. 2565 การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 พ.ย. 2565 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 พ.ย. 2565 แนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ. 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 พ.ย. 2565 กำหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ N-net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 พ.ย. 2565 เผยแไพร่นามสงเคราะห์ของสำนักงาน กศน. ภาษาอังกฤษ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 พ.ย. 2565 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต รับแล้ว
11 พ.ย. 2565 เผยแพร่และนำคู่มือการดำเนินงานลูกเสือในสภานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.ไปใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรม กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ