เรื่อง
ปฏิบัติ
01 ธ.ค. 2564 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
01 ธ.ค. 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนครอบครัวยากจนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
01 ธ.ค. 2564 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ZEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
01 ธ.ค. 2564 ด่วนที่สุด การอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
29 พ.ย. 2564 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักงานยุวกาชาด กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
29 พ.ย. 2564 การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินตามมาตราการด้านสาธารณสุขฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
29 พ.ย. 2564 รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกาามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกาา 2564 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
26 พ.ย. 2564 การดำเนินงานส่งเสริมการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ