เรื่อง
ปฏิบัติ
18 ม.ค. 2566 รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา สำนักงาน กศน. กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 ม.ค. 2566 รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา สำนักงาน กศน. กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 ม.ค. 2566 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 ม.ค. 2566 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 ม.ค. 2566 การดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิดครั้งที่ 2/2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ม.ค. 2566 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างฯ *เฉพาะ กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
13 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มออนไลน์ @linefamily *เฉพาะ เมืองภูเก็ต ถลาง กะทู้ รับไม่ครบ
13 ม.ค. 2566 ขอเชิญครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมโครงการอบรม *เฉพาะ กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว