-->  มีหนังสือจำนวน 265 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
05 ก.ค. 2561  การคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
28 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อผู้ประสงค์ขอรับหรือพิจารณาการเฉลี่ยจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณให้แก่พนักงานราชการ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
20 มิ.ย. 2561  จัดซื้อแบบพิมพ์หลักฐานการจบหลักสูตร กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
18 มิ.ย. 2561  จัดซื้อแบบพิมพ์หลักฐานการจบหลักสูตร กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
18 มิ.ย. 2561  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กสฯ.อำเภอ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
12 มิ.ย. 2561  แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสรุนชุดตรวจสารเสพติดของสถานศึกษา กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
11 มิ.ย. 2561  ขอส่งรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
11 มิ.ย. 2561  รายงานข้อมูลผู้เทียบรัดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2561 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
06 มิ.ย. 2561  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
09 พ.ค. 2561  ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
03 พ.ค. 2561  รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ 61 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
01 พ.ค. 2561  รายงานการสำรวจเด็กตกหล่น ปีการศึกษา 2560 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
01 พ.ค. 2561  ขอแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้ เป็นการล่วงหน้า กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
23 เม.ย. 2561  รายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
19 เม.ย. 2561  การประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
18 เม.ย. 2561  รายงานผลการปฎิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอกะทู้ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
17 เม.ย. 2561  (ร่าง) กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
28 มี.ค. 2561  เข้าร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชการเจ้า วันข้าราชการพลเร กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
27 มี.ค. 2561  แจ้งจำนวนข้อสอบซ่อม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
26 มี.ค. 2561  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา อบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว