-->  มีหนังสือจำนวน 251 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
19 เม.ย. 2561  การประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
18 เม.ย. 2561  รายงานผลการปฎิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอกะทู้ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
17 เม.ย. 2561  (ร่าง) กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
28 มี.ค. 2561  เข้าร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชการเจ้า วันข้าราชการพลเร กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
27 มี.ค. 2561  แจ้งจำนวนข้อสอบซ่อม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
26 มี.ค. 2561  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา อบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
20 มี.ค. 2561  เรื่องขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
16 มี.ค. 2561  แจ้งรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบการสอบแบบ E-Exam ในภ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
15 มี.ค. 2561  รายงานผลการปฎิบัติงานห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกะทู้ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
13 มี.ค. 2561  รายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
13 มี.ค. 2561  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอกะทู้ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
13 มี.ค. 2561  การดำเนินงาน "โคงการสู่ถิ่นชาวเกาะ" กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
12 มี.ค. 2561  การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภานในของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบ๖เดือน) กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
06 มี.ค. 2561  ครู ศรช.ตำบลกะทู้ลาออก กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
05 มี.ค. 2561  การตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
05 มี.ค. 2561  ข้อมูลในการจัดมำรายงานสถิติจังหวัดภุเก็ต พ.ศ.๒๕๖๑ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
22 ก.พ. 2561  ขอใช้รถโมบายจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
14 ก.พ. 2561  รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษษธิการ กรณีปกติ รอบที่๑ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
13 ก.พ. 2561  แจ้งรายชื่อกรรมการตรวจกระดาษคำตอบการประเมิน มิติความรู้ ความคิด (ภาคทฤษฎ๊) ครั้งที่ ๒/2560 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
13 ก.พ. 2561  แจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมิน มิติความรู้ ความคิด (ภาคทฤษฎ๊) ครั้งที่ ๒/2560 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว