-->  มีหนังสือจำนวน 519 ฉบับ
571,
ยังไม่รับ 1 ฉบับ
18 ต.ค. 2564  รายงานโครงการ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ปีงบ 64 กศน.อำเภอถลาง ยังไม่รับ
11 ต.ค. 2564  การรายงานสรุปผลวันลาของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการปีงบประมาณ 2564 กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
07 ต.ค. 2564  รายงานสรุปวันลาของข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการปีงบประมาณ2563 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
07 ต.ค. 2564  รายงานพัสดุคงเหลือปีงบประมาณ2564 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
07 ต.ค. 2564  รายงานควบคุมภายใน กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
04 ต.ค. 2564  รายงานการใช้ใบเสร็จปีงบประมาณ 2564 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
04 ต.ค. 2564  ขออนุญาตลากพักผ่อน กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
29 ก.ย. 2564  การคัดเลือกผลิตภัณฑสินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี 2564 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
28 ก.ย. 2564  ส่งรายชื่อพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
23 ก.ย. 2564  รายงานฌครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯปีงบประมาณ 2564 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
20 ก.ย. 2564  รางานผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2564 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
16 ก.ย. 2564  แจ้งรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบเทียบระดับมิติความรู้ ความคิด (ภาคทฤษฎี) ครั้งที่ 1/2564 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
30 ส.ค. 2564  ส่งแบบสำรวจค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
23 ก.ค. 2564  รายงานผลการดำเนินงานโครงการงานคุณธรรม จริยธรรม กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
23 ก.ค. 2564  การดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
13 ก.ค. 2564  รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
09 ก.ค. 2564  รายงานข้อมูลจำนวนผู้รับการประเมินเที่ยบระดับการศึกษาภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564ฯ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
06 ก.ค. 2564  รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่1ปีการศึกษา 2564 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
01 ก.ค. 2564  การรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และผ้าบาติก กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
24 มิ.ย. 2564  ขอยกเลิกการถ่ายทำคลิปวีดีโอเพื่อใช้สำหรับการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว