-->  มีหนังสือจำนวน 314 ฉบับ
347,
ยังไม่รับ 1 ฉบับ
17 ธ.ค. 2561  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับกา กศน.อำเภอกะทู้ ยังไม่รับ
11 ธ.ค. 2561  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนือง กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
11 ธ.ค. 2561  การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
11 ธ.ค. 2561  รายงานการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
06 ธ.ค. 2561  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
28 พ.ย. 2561  แจ้งผลการติดตามการรับนักเรียน กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
28 พ.ย. 2561  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการฯ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
28 พ.ย. 2561  ข้อมูลการพบกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึดษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
28 พ.ย. 2561  จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งครูประจำกลุ่ม ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๑ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
27 พ.ย. 2561  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมประสานแผนตามนโยบายและจุดเน้น ฯ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
19 พ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา และผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
19 พ.ย. 2561  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
14 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
02 พ.ย. 2561  ผลการดำเนินการคัดเลือกชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยม ยั่ง ยืน ระดับตำบล กศน.อำเภอกะทู้ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
31 ต.ค. 2561  รายงานพัสดุประจำปีงบประมาณ 61 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
26 ต.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน กศน. อำเภอกะทู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
18 ต.ค. 2561  รายงานผลการประเมินเที่ยบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2561 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
12 ต.ค. 2561  ส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
04 ต.ค. 2561  ส่งแบบรายงานสรุปผลวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
03 ต.ค. 2561  รายงานพัสดุคุงเหลือปีงบประมาณ 61 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว