-->  มีหนังสือจำนวน 290 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
20 ก.ย. 2561  การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
13 ก.ย. 2561  รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการด้านการส่งเสริมการอ่าน ปีงบประมาณ 61 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
12 ก.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุม กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
10 ก.ย. 2561  รายงานโครงการ "ห้องสมุดเลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ เพิ่มเติม กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
10 ก.ย. 2561  รายงานโครงการ "ห้องสมุดเลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
10 ก.ย. 2561  รายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
10 ก.ย. 2561  การตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
06 ก.ย. 2561  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทำฐานข้อมูล big Data กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
28 ส.ค. 2561  การคัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับจังหวัด กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
22 ส.ค. 2561  เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
20 ส.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL) กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
16 ส.ค. 2561  รายงานรับ - จ่ายรายได้สถานศึกษา กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
15 ส.ค. 2561  แจ้งรายชื่อการประชุมเชิงปฎิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
14 ส.ค. 2561  แจ้งรายชื่อกรรมการตรวจกระดาษคำตอบการประเมิน มิติความรู้ ความคิด (ภาคทฤษฎ๊) ครั้งที่ 1/2561 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
08 ส.ค. 2561  รายงานชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ จากการซุ่มตรวจหลักฐานเงินประจำปีงบประมาณ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
01 ส.ค. 2561  คืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
24 ก.ค. 2561  ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561" กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
23 ก.ค. 2561  การประชุมสัมมนาหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานวัดผล ประเมินผลเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการทดสอบทางการ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
23 ก.ค. 2561  รายงานจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๑ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
16 ก.ค. 2561  รายงานผลการประเมินเที่ยบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา2560 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว