-->  มีหนังสือจำนวน 475 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
28 ต.ค. 2563  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
27 ต.ค. 2563  รายงานสรุปผลวันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
21 ต.ค. 2563  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการto be number one กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
15 ต.ค. 2563  รายงานพัสดุคุงเหลือปีงบประมาณ 63 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
14 ต.ค. 2563  การแก้ไขปัญหาประชากรแฝง กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
06 ต.ค. 2563  การประเมินองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
05 ต.ค. 2563  รายงานการใช้ใบเสร็จปีงบประมาณ 2563 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
21 ก.ย. 2563  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
11 ก.ย. 2563  แจ้งรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบเทียบระดับมิติความรู้ ความคิด(ภาคทฤษฎี)ครั้งที่ 1 /2563 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
01 ก.ย. 2563  สำรวจค่าเช่าอินเตอร์เน็ต กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
28 ส.ค. 2563  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดทำสื่อวิดีทัศน์ออนไลน์ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
27 ส.ค. 2563  การแก้ไขปัญหาประชากรแฝง กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
25 ส.ค. 2563  มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
25 ส.ค. 2563  มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย รับแล้ว
25 ส.ค. 2563  ขอส่งคำสั่งเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานทะเบียนนักศึกษา กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
20 ส.ค. 2563  ส่งแบบตอบรับเข็มเชิดชุเกียรติ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
19 ส.ค. 2563  รายงานการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ 2563 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
24 ก.ค. 2563  โครงการการขับเคลื่อน "โครงการ TO BE NUMBER ONE" สู่สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
17 ก.ค. 2563  การดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
13 ก.ค. 2563  ขอความอนุเคราะห์บุลคลกร กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว