-->  มีหนังสือจำนวน 234 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
14 ก.พ. 2561  รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษษธิการ กรณีปกติ รอบที่๑ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
13 ก.พ. 2561  แจ้งรายชื่อกรรมการตรวจกระดาษคำตอบการประเมิน มิติความรู้ ความคิด (ภาคทฤษฎ๊) ครั้งที่ ๒/2560 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
13 ก.พ. 2561  แจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมิน มิติความรู้ ความคิด (ภาคทฤษฎ๊) ครั้งที่ ๒/2560 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
12 ก.พ. 2561  ขอใช้รถโมบายจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
12 ก.พ. 2561  สำรวจข้อมูลปราชย์ชาวบ้านในพื้นที่ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
08 ก.พ. 2561  รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินได้สถานศึกษา กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
27 ธ.ค. 2560  รายงานผลการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
25 ธ.ค. 2560  คัดเลือชุมชน/หมู่บ้านเข้ารับบริการหน่วยห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
22 ธ.ค. 2560  รายงานผลการปฎิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอกะทู้ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
22 ธ.ค. 2560  รายงานโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
07 ธ.ค. 2560  การรับสมัครครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2561 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
07 ธ.ค. 2560  การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
01 ธ.ค. 2560  จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งครูประจำกลุ่มภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
01 ธ.ค. 2560  รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
27 พ.ย. 2560  ขอนุญาตเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำยุวกาชาด รุ่นที่ 5 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
17 พ.ย. 2560  ข้อมูลการพบกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
17 พ.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
17 พ.ย. 2560  รายงานผลการปฎิบัติงานห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกะทู้ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
17 พ.ย. 2560  รายงานผลการปฎิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอกะทู้ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
06 พ.ย. 2560  ส่งผลการดำเนินงานและโครงการ/กิจกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว