-->  มีหนังสือจำนวน 527 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
25 ม.ค. 2565  การตรวจสอบข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ2565 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
06 ม.ค. 2565  รายงานผลการรับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ ที่เ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
29 พ.ย. 2564  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการปฎิบัติงาน กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
26 พ.ย. 2564  เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
24 พ.ย. 2564  ประมารการค่าสาธรณูปโภคประจำปีงบประมาณ 2565 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
18 พ.ย. 2564  ขอส่งแบบรายงานการสำรวจความต้องการของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในการพัฒนาอาชีพศูนย์พัฒนาอาชีพและการ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
10 พ.ย. 2564  การดำเนินโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯ ซึ่งสมัครใจปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฎิบัติหรือเป็นผู้ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
03 พ.ย. 2564  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กวัยรุ่น ประจำ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
18 ต.ค. 2564  รายงานโครงการ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ปีงบ 64 กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
11 ต.ค. 2564  การรายงานสรุปผลวันลาของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการปีงบประมาณ 2564 กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
07 ต.ค. 2564  รายงานสรุปวันลาของข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการปีงบประมาณ2563 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
07 ต.ค. 2564  รายงานพัสดุคงเหลือปีงบประมาณ2564 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
07 ต.ค. 2564  รายงานควบคุมภายใน กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
04 ต.ค. 2564  รายงานการใช้ใบเสร็จปีงบประมาณ 2564 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
04 ต.ค. 2564  ขออนุญาตลากพักผ่อน กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
29 ก.ย. 2564  การคัดเลือกผลิตภัณฑสินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี 2564 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
28 ก.ย. 2564  ส่งรายชื่อพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
23 ก.ย. 2564  รายงานฌครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯปีงบประมาณ 2564 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
20 ก.ย. 2564  รางานผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2564 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
16 ก.ย. 2564  แจ้งรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบเทียบระดับมิติความรู้ ความคิด (ภาคทฤษฎี) ครั้งที่ 1/2564 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว