-->  มีหนังสือจำนวน 552 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
07 ธ.ค. 2566  แผนการอบรมประชาชนของศกร.ตำบล ที่ได้การจัดสรรงบโครงการศูนย์ดิจิทัล พ.ศ.2567 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
24 ส.ค. 2566  ส่งคืนเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
21 ส.ค. 2566  ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
28 มี.ค. 2566  ต่อสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคล กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
28 มี.ค. 2566  บุคลากรขอลาออกและขออนุญาตถอนเงินประกันสัญญา กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
24 มี.ค. 2566  ส่งแผนการจัดกิจกรรมจัดโครงการ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
05 ต.ค. 2565  รายงานพัสดุคงเหลือปีงบประมาณ2565 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
04 ต.ค. 2565  รายงานสรุปวันลาองข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2565 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
29 ก.ย. 2565  รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2565 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
21 ก.ย. 2565  ต่อสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคล กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
20 ก.ย. 2565  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ2564 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
23 ส.ค. 2565  แจ้งรายชื่อกรรมการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่1 ปีการศึก กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
18 ก.ค. 2565  จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งครูประจำกลุ่ม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ หลักสูตรการศึกษานอกระบบรับดับการศึกษาขั้นพื้นฐา กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
18 ก.ค. 2565  รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๕ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
13 มิ.ย. 2565  รายงานผลการจัดทำเฟสบุ๊กแฟนเพจเพื่อสร้างการรับรู้ของศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
25 พ.ค. 2565  ขออนุมัติแผนการปฏิบัติการ กศน.อำเภอกะทู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รับแล้ว
25 พ.ค. 2565  ขออนุมัติแผนการปฏิบัติการ กศน.อำเภอกะทู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
17 พ.ค. 2565  ส่งข้อมูลในการจัดทำรายงานสถิติจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2565 กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
18 เม.ย. 2565  ขอให้แต่งตั้งรักษาการ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
08 มี.ค. 2565  ขออนุญาตลาพักผ่อน กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว