เรื่อง
ปฏิบัติ
08 ก.พ. 2567 ขอเชิญประชุม กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 ก.พ. 2567 การแข่งขันตอบสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และการประกวดวีดิทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เนื่องใน วันรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 ก.พ. 2567 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกาาภาคบังคับ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 ก.พ. 2567 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบการประเมิน มิติความรู้ ความคิด กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 ก.พ. 2567 สำรวจข้อมูลภาคเครื่อข่าย ประจำปี 2567 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 ก.พ. 2567 การเผยแพร่และประชาชสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 ก.พ. 2567 แจ้งปรับปรุงรายละเอียดสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
08 ก.พ. 2567 การสนับสนุนการศึกษาให้บุตร หลาน และญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือกับริษัท ซีฑีออลล์ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ